مکانیک سلولی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مکانیک سلولی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مقدمه 

۲. سلول: کارکرد و انواع
 
۳. سلول: ساختار، اندازه و شکل
 
۴. مکانیک شبکه ها دوبعدی و سه بعدی
زنجیره ای (معرفی فیلامان های سلولی، الاستیسیته فیلامان های سلولی، شبکه های نرم در سلول ها، شبکه های فنری، ضرایب الاستیک شبکه های دوبعدی و سه بعدی، شبکه های انتروپیک، رئولوژی و اجزای داخل سلولی).


۵.مکانیک غشای سلولی
(ساختار غشاهای زیستی، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، تأثیر نوسانات حرارتی در شکل غشاء انحنای سطحی، مشخصه های مکانیکی و ترمودینامیکی و الاستیسیته غشاء)


۶. آنتروپی سلولی، برهمکنش سلول ها و غشاءها، مکانیک چسبندگی سلول ها، مکانیک حرکت سلولی
 
۷. دینامیک فیلامان ها
(حرکت داخل سلول ها، نیروهای ناشی از فیلامان ها)
 
8. مکانیک سلول های زیستی
(باکتری ها، سلول های ساده زیستی، سلول های چرخه خون، سلول های مبنای بدن انسان)مراجع
 
1.Boal D. , Mechanics of the Cell, 9009, Cambridge University Press .
2.Mow V. C. et al. Cell Mechanics and Cellular Engineering, Springer Verlag, reprint 2012 .
3.Flyvbjerg: H. et al. (eds), Physics of Bio- Molecules and Cells, 2002, Springer Verlag .
4.Bray D. Cell Movement: From Molecules to Motility (2nd ed), 2001, Garland .
5. 5.Becker W. M. et al (eds), World of the Cell (2th ed), 2005, Benjamin Cummings .
6. Albers B. et al. , Molecular Biology of the Cell (5th ed), Garland, 2007


دفعات مشاهده: 651 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر