بیومکانیک برخورد و تصادم

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بیومکانیک برخورد و تصادم
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مقدمه ای بر بیومکانیک ضربه/ آسیب و روش های آن:
تحلیل و روش های آماری در تقسیم بندی آسیب ؛injury آسیب و پاسخهای بیومکانیکی مربوط به آن

۲. طراحی آزمایش و روش های اندازه گیری مربوط به ضربه / آسیب:
بررسی مدل های مختلف بیومکانیک آسیب؛ تحلیل injury  -Load و پاسخهای بیومکانیکی مربوطه

۳. روش های آزمایشگاهی مطالعه ضربه: طراحی Dummy
؛معیارهای عملکرد مناسب criteria Performance و روش های اندازه گیری مرتبط
 
۴. مدل های شبیه سازی ریاضی: مدل Multibody ; مدل FEM
 
۵. بیومکانیک آسیب در گردن، ستون فقرات و قفسه سینه

۶. بیومکانیک آسیب در سر و مغز
 مراجع
 
1. Nahum, A, j, Melvin, "Accidental injuny: Biomechanics and prevetion", Springer- Verlag,1993 .
2. Schmitt K. V. , Nieder, P. F. , Muser M. H. , walz, F "Trauma Biomechanics, Accidental
injury in traffic and sports" Springes- Verlage 2007 .


دفعات مشاهده: 224 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر