پرتودهی بیومتریال ها

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: پرتودهی بیومتریال ها
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مروری بر پرتودهی مواد (کارشناسی ارشد)

۲. خواص مواد:
الکتریکی، اپتیکی، گرمایی

۳. طیف نگاری:
تئوری، میکروموج، فروسرخ، رامان، الکترونیکی
 
۴. پروتئین و ماکرو مولکول ها:
ساختار پروتئین، فیزیک نفوذ غشا، ترمودینامیک میکروماکرومولکول ها
 
۵. کاربردهای طیف نگاری:
ساختار شناسی پروتئین ها، زیست سازگاری بیومتریال ها، تجزیه و تحلیل پلوم و یا ذرات کنده از مواد حین برهمکنش

۶. فیزیک برهمکنش امواج با مواد:
آلتراسوند، لیزر ،(UV, Vis, IR) پرتوهای (X, Y)

۷- روش های اصلاح مواد (پلیمر – سرامیک – فلز – شیشه):
لیزر، کاشت یونی، پلاسما، میکروموج، امواج رادیویی ،(RF) باریکه الکترونی
برهمکنش پالس های فوق کوتاه (FS, PS) لیزر با مواد و کاربردهای آن

۸- روش های بررسی فرآیند برهمکنش با مواد:
سایه نگاری، هالوگرافی، انحراف گرمایی پرتو و فتوآکوستیک
 

۹- روش های اندازه گیری ناخالصی ها در بیومتریال ها:
فلورسانس القایی لیزر (LIF) طیف سنجی شکست القایی لیزر (LIBS) و فتوآکوستیک (PA)

۱۰- روش های مطالعه سطح مواد:
تداخل سنجی، میکروسکوپ آکوستیکی، میکروسکوپ فلورسانسی، میکروسکوپ الکترونی (SEM) میکروسکوپ نیروی اتمی (SIMS, XRD, XPS, (AFM

۱۱- روش های پوشش دهی مواد:

۱۲- پلاسما اسپریف لیزرهای پالسی (CVD, (us, ns, ps), (PLD پاشش


 

 مراجع
 
 The Structure & Properties of Materials: R. Rose, Vol.17 –Wiley.
 Fundamental of Molecular Spectroscopy: C. Banwell-McGraw-Hill.
 Physical Chemistry: P.Atkins, Oxford Univ. Press.
 Spectroscopic & Structural Studies of Biomaterials (I): Proteins, J. Twardowski, Sigma Press.
 Biomaterials an introduction: J. Park, Plenum Press.
 Practical Absorption Spectrometery: A. Knowles, Chapman & Hall.
 Laser Spectroscopy of Solids: W. Evans, IRL Press.
 Membrane Structure & Function: W. Evans, IRL Press.
 Laser Applications in Surface Science & Technology: H. Rubahn, Wiley.
 Biomedical Eng. Handbook: J. Bronzino, Sec. IX: Biological effects of nonionizing electromagnetic field.
 Ultrasound its Chemical, Physical & Biological Effects: K. Suslick
 X-ray from Laser Plasma: I.Turcu, Wiley Press.
 Lasers in Material Science: R. Agrawala, Transtech. Publ.
 Femtosecond to Nanosecond High Intensity & Applications: E. Campbell, SPIE 1229
.
 Photoacustic & Photothermal Phenomena: P. Hess, Springer-Verlag

لیزر و کاربردهای آن در پزشکیک دکتر خسروشاهی - دانشگاه صنعتی امیرکبر
اصول علم مواد: حسین تویسرکانی- دانشگاه صنعتی اصفهان


دفعات مشاهده: 258 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر