آزمون های بیولوژیکی زیست مواد و سترون کردن مواد پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: آزمون های بیولوژیکی زیست مواد و سترون کردن مواد پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  شیمی آلی –بیوشیمی و بیوفیزیک –مهندسی مواد پزشکی
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. آزمون های بیولوژیکی زیست مواد
آزمون های in vitro (خارج بدن)
آزمون های ex vivo (شبیه سازی داخل بدن)
آزمون های in vivo (داخل بدن)
آزمون های مکانیکی زیست مایه ها قبل و بعد از کاشت
آزمون های تجزیه پذیری زیست مایه ها در محیط بیولوژیکی: الف ) تجزیه پذیری فرسایشی.
ب ) تجزیه پذیری شیمیایی ، ج ) تجزیه پذیری بیوشیمیایی
آزمون های بافت سازگار in vivo زیست مایه ها
آزمون های خون سازگاری in vivo , in vitro
تکنیک های شناسایی بافت های اطراف محل کاشت: الف ) روش های میکروسکوپی ب )روش های بیوشیمیایی
آزمون های سرطان زایی زیست مایه ها
آزمون های ژن سازگاری زیست مایه ها
آزمون های شناسایی سطوح زیست سازگارها پس از کشت در سیستم حیاتی
 
۲. سترون کردن مواد پزشکی
۱- روش بخار  ۲- روش اتیلن اکساید  ۳- روش تابشی  ۴ – روش کبالت  ۵- روش اشعه الکترونی
 

 مراجع
 


دفعات مشاهده: 661 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر