سیستم های نوین رهایش مواد بیولوژیکی در بدن

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: سیستم های نوین رهایش مواد بیولوژیکی در بدن
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  مهندسی مواد پزشکی – زیست سازگاری
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مکانیزم کنترل رهایش مواد بیولوژیکی
مکانیزم نفوذ مولکولی
مکانیزم تورم
مکانیزم فرسایش و تخریب
پمپ های اسمزی
پمپ های مکانیکی
 
۲. سیستم های کنترل رهایش مواد بیولوژیکی در بدن
سیستم های روده و معده
سیستم های کنترل رهش از طریق بینی
ابزار چشمی
سیستم های دهانی
ابزار زیرجلدی
پچ های پوستی
سیستم های تزریقی
سیستم های صفاتی

 
۳. سیستم های زیرجلدی تخریب پذیر
زیست سازگاری مواد تخریب پذیر
سمیت مواد حاصل از تخریب مواد تخریب پذیر
واکنش بافت در مقابل پلیمر زیرجلدی
روش های ارزیابی زیست سازگاری مواد تخریب پذیر در in vivo , in vitro
پلیمرهای مورد استفاده در سیستم های تخریب پذیر زیر جلدی
رهایش دارو از سیستم های زیر جلدی
نفوذ دارو در بافت های مجاور ماتریس زیر جلدی
توزیع دارو در بافت های مجاور و دفع آن
مدل سازی پدیده های نفوذ و فرسایش

 
۴.رهایش هدف دار مواد بیولوژیکی در مغز انسان
سد مغز ، سیستم خونی در رهایش مواد در مغز
رهایش هدف دار در یک حفره خاص در مغز
سیستم های رهایشی از نوع کانتر – پمپ
سیستم های رهایشی با استفاده از پلیمرهای زیست سازگار
رهایش هدف دار در مغز با استفاده از ترکیب پلیمرها – عوامل کیموتراپی نوین
مدل سازی رهایش هدف دار مواد بیولوژیکی در مغز انسان

 
۵. رهایش کنترل شده مواد برای شبکه های عصبی
مسمومیت در سلول های عصبی
مراکز عصبی برای رهایش هدف دار مواد بیولوژیکی
سیستم های رهایش مایع
سیستم های رهایش برای مواد انتقال دهنده سیگنال های عصبی
سیستم های رهایش برای مواد تبدیل کننده سیگنال های عصبی

 
۶.رهایش هدف دار مواد بیولوژیکی در استخوان
آناتومی و فیزیولوژی مغز استخوان
فعالیت بیولوژیکی مغز استخوان
فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در رهایش هدف دار در مغز استخوان
سیستم های رهایش برای مغز استخوان
توصیف مرض عفونت درد استخوان
سیستم های رهایش دارو برای عفونت استخوان

 
۷. سیستم های کنترل رهایش برای اعضاء دیگر بدن
کنترل پلیمرهای کاشتی برای رهایش هدف دار در یک عضو خاص بدن
سیستم کنترل رهایش در قلب
سیستم های کنترل رهایش برای ریه ها
کنترل رهایش مواد در چشم
سیستم های پلیمری کنترل رهش با استفاده از سطح خارجی رگ ها

 
۸. رهایش هدف دار در مجرای معده – روده
 

 مراجع
 


دفعات مشاهده: 521 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر