حسگرهای زیستی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: حسگرهای زیستی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. تاریخچه: سنسورها، بیوسنسورها، نانو بیوسنسورها

۲. اصول اولیه بیوسنسورها، نانو بیوسنسورها (ساختار، اجزا، تقسیم بندی)
 
۳. دریافت کننده های زیستی (آنزیم ها، میکرو ارگانیزم ها، ایمنی، شیمیایی و. . . )
 
۴.انتخاب مبدل 

۵. انواع روش ها بر اساس روش جذب و تبدیل

۶. روش های فیزیکی (الکتروشیمیایی، پتانسیومتری، آمپرمتری، گرمایی، پینروالکتریک و فتومتریک)

۷. روش های شیمیایی (واکنش تغییر حالت و ماهیت، جفت شدن)

۸. روش های اپتیکی (EW, SPR)

۹. تثبیت دریافت کننده های زیستی بر اساس روش کار ( به تله انداختن فیزیکی، پیوند عرضی و. . )

۱۰. روش های اندازه گیری در حد نانو

۱۱. مقایسه روش های فوق

۱۲. کاربردها ( تشخیص پزشکی، صنایع غذایی، محیط زیست، تصویربرداری، علامت گذاری و. . . )

۱۳. پیشرفت های اخیر در زمینه نانوبیوسنسورها

 مراجع
Henry Baltes, Sensors: A Comprehensive Survey, John Wiley & Sons, Inc.,2003 .
 Brain R. Eggins, Biosensors: An Introduction, John Wiley & Sons, Inc.,2006 .
 Eggins, Brain R. Chemical Sensors and Biosensors, John Wiley & Sons, Inc.,2003 .
 Sensors in Medicine & Health Care, Wiley-VCH,2004 .
 Ulman's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Vol. 7.325- 440,2003 .
 Frances S. Ligler, Optical Biosensor Present & Future, 2002, Elsevier.
 Robert W. Cttral, Chemical Sensor, 1997, Oxford University Press.
 Gilbert Biosde, Alan Harmer, Chemical & Biochemical Sensing with Optical Fibers & Waveguide,1996,Artech House Inc.
 Kirk Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology, Vol.21 ,817 , Vol.4 ,210 , 1992& References.
 Loic, J. Blum. Pierre R. Coult, Biosensor Principle & Applications,1991 , Dekker Inc.
 


دفعات مشاهده: 1518 بار   |   دفعات چاپ: 112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر