بیوراکتورها در مهندسی بافت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اجباری)
 
 
عنوان درس: بیوراکتورها در مهندسی بافت
 
تعداد واحد       3                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

آشنایی با انواع مختلف بیوراکتورها و اصول حاکم بر طراحی آن ها در راستای کاربردشان در مهندسی بافت


رئوس مطالب:

1. مقدمه

2. راکتورهای شیمیایی

3. اندازه راکتور و میزان تبدیل در آن ها

4. قوانین سرعت واکنش و استوکیومتری

5. واکنش های چند گانه و آنزیمی

6. اثر تاخیردهنده ها و آلودگی ها در واکنش های آنزیمی

7. کنترل فرایند کشت سلولی

8. هوادهی، اختلاط و هیدرودینامیک در بیوراکتورها

9. مرگ سلولی در اثر تنش و هوادهی در بیوراکتورها

10. تقسیمبندی بیوراکتورهای مهندسی بافت

بیوراکتورهای کشت ایستا
بیوراکتورهای بسترآکنده
بیوراکتورهای جریان شعاعی (کشت بافت)
بیوراکتورهای فیبر توخالی (رشد غضروف)
بیوراکتورهای مکانیکی (مهندسی بافت استخوان)
بیوراکتورهای تنش دینامیکی (مهندسی بافت کلاژن)
بیوراکتورهای مورد استفاده در مهندسی رباط
بیوراکتورهای مورد استفاده در تهیه دریچه قلب

11. تصحیحات مورد نیاز در راکتورهای شیمیایی جهت تبدیل آن ها به بیوراکتورهای مهندسی بافت

12. تکنولوژی و بهینه سازی میکرو و مینی بیوراکتورها و کاربردهای آن ها

13. فرایندهای پایین دستی

14. استفاده از روش های عددی و شبیه سازی جهت طراحی و بهینه سازی بیوراکتورها

 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Bioreactor for tissue engineering; principles, design and operation. By J. Chaudhuri and M. Al- Rubeai, 2005. (University of Bath, Springer)
2. Elements of chemical reaction engineering, 4th Edit. By H. S. Fogler, 2004. (The University of Michigan, Ann Arbor)
3. Bioreactor systems for tissue engineering. By C. Kasper, M. von Griensven, and R. Portner, 2008. (Springer)
4. Enzyme kinetics; a modern approach. By A. G. Marangoni, 2003. (University of Guelph, Springer),
5. Bioreactor systems for tissue engineering II. By T. Scheper, 2008. (Springer)
6. Bioprocess engineering principles. P. M. Doran, 1995. (Academic Press)
7. Dynamics of Polymeric liquids, Vol I, 2nd Edit. By B. Bird, Armstrong, and Hasanger, 2001. (University of Wisconsin Madison and MIT, John Wiley)
8. R. Eibl, D. Eibl, R. Portner, G. Catapano and P. Czermak, Cell and Tissue Reaction Engineering, Springer, 2009 .
9. R. Lanza, R. Langer and J. Vacanti, Principles of Tissue Engineering, Academic Press, 2007 .
10. J. Chaudhuri and M. Al- Rubeal, Bioreactors for Tissue Engineering, Principles, Design and Operation, Springer, 2005 .
 


دفعات مشاهده: 1382 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر