سامانه های کنترل انتقال دارو

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: سامانههای کنترل انتقال دارو
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

آشنایی با طراحی، مدل سازی، عملکرد و روش ساخت سامانههای کنترلی انتقال دارو


رئوس مطالب:

۱. مقدمه
روش های دارورسانی به بدن
مبانی فارماکولوژی
تاریخچه، اهداف و مزایای سامانه های کنترلی انتقال دارو

۲. سامانه های کنترلی انتقال دارو
طراحی، مدل سازی ریاضی، سینتیک رهایش دارو، کاربردهای مثالهای کلینیکی، روش های ساخت و بازار سامانههای کنترلی انتقال دارو از قبیل:
1. سامانههای نفوذی (شامل سامانههای مخزنی، سامانههای ماتریسی )یک پارچه و دو فازی(، محیط رهش محدود و نامحدود، تأثیر لایه مرزی)
2. سامانههای تورمی (هیدروژل های خنثی، هیدروژل های یونی، کامپوزیت های قابل تورم)

۳. سامانه های اسمزی (پمپ های اسمزی، سامانه های اسمزی ماتریسی)

۴. سامانه های تخریب پذیر (تخریب شیمیایی، تخریب فیزیکی، تخریب سطحی و تخریب توده ای)

۵. لیپوزمها

۶. سامانه های هدایت شونده (سیستم های خودتنظیم، سامانههای پاسخگو به محرک های بیرونی)

۷. پمپ ها
نانوحامل ها در دارورسانی
دارورسانی به اهداف خاص


 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. L. T. Fan, and S. K. Singh, “Controlled release, A Quantitative Treatment” Spring– Verlag (1989)
2. R. S. Langer, and D. L. Wise, “Medical Applications of controlled Release”, CRC Press, Vol. 1- 9 (198)
3. M. Rosoff, “Controlled Release of Drug: Polymers…” VCH Pub. , (1989)
4. X .Li, and R. B. Jasti “Design of Controlled Release Drug Delivery Systems”, Mc- Grow Hill (2005)
5. J. Siepmann, R. A. Siegel and M. J. Rathbone, “Fundamentals and Applications of Controlled Release Drug Delivery”, Springer (2012)
 


دفعات مشاهده: 585 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر