مهندسی پروتئین

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مهندسی پروتئین
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

آشنایی با روش های مهندسی پروتئین و کاربردهای آن در درمان به روش مهندسی بافت


رئوس مطالب:

۱. مقدمه ای بر مهندسی پروتئین

۲. ساختار و آرایش فضایی پروتئین ها

۳. بیان پروتئین ها و بررسی شکل گیری صحیح ساختار شیمیایی و فضایی آن ها

۴. مهندسی آنتی بادی های دارویی

۵. مهندسی آنزیم

۶. مهندسی پروتئین و کاربرد آن ها در بیوسنسورها

۷. هیدروژل های پروتئینی به عنوان داربست های مهندسی بافت

۸. طراحی بیومتریال های پلیمری- پروتئینی

۹. آزمون های برون تنی و درون تنی تشخیص و ارزیابی کارایی پروتئین ها

۱۰. روش های کامپیوتری در مدل سازی پروتئین


 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Jeremy B. , Tymoczko J. , Stryer L. , Biochemistry. 5th ed. , 9002, New York, NY: W. H. Freeman and Company .
2. Muller M. , Arndt M. , Arndtk. , Protein Engineering Protocols (Methods in Molecular Biology), 2006, Humana Press.
3. Lutz S. , Bornscheuer U. , Protein Engineering Handbook, 2006, Wiley- VCH .
4. Alberghina L. , Protein Engineering for Industrial Biotechnology, 2000, CRC.
5. Twyman R. M. , Principles of Proteomics (Advanced Text Series), 2004, Bias Scientific Publication .
6. Cleland J. L. , Protein Engineering, Principles and Practices, 1996 Wiley- Liss .
7. Carey P. R. , Protein Engineering and Design, 1996, Academic Press .
8. Moody P. C. E. and Wilkinson A. J. , Protein Engineering, 1990, IRL Press, Oxford, UK .
 


دفعات مشاهده: 1059 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر