مکانیک سلولی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مکانیک سلولی
 
تعداد واحد       3                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

آشنایی با سلول و مکانیک آن


رئوس مطالب:

۱. مقدمه

۲. سلول: کارکرد و انواع

۳. سلول: ساختار، اندازه و شکل

۴. مکانیک شبکه های دو بعدی و سه بعدی
زنجیره ای (معرفی فیلامان های سلولی، الاستیسیته فیلامان های سلولی، شبکه های نرم در سلول ها، شبکه های فنری، ضرایب الاستیک شبکه های دو بعدی و سه بعدی، شبکه های انتروپیک، رئولوژی اجزای داخل سلولی)

۵. مکانیک غشای سلولی (ساختار غشاهای زیستی، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، تأثیر نوسانات حرارتی در شکل غشاء، انحنای سطحی، مشخصه های مکانیکی و ترمودینامیکی و الاستیسیته غشاء)

۶. آنتروپی سلولی، برهمکنش سلول ها و غشاءها، مکانیک چسبندگی سلول ها، مکانیک حرکت سلولی

۷. دینامیک فیلامان ها
(حرکت داخل سلول ها، نیروهای ناشی از فیلامان ها)

۸. مکانیک سلول های زیستی (باکتری ها، سلول های ساده زیستی ، سلول های چرخه خون، سلول های مبنای بدن انسان)

۹. مدل های مکانیکی سلول: تنسگریتی، محیط پیوسته، و فوم سل

۱۰. نقش ریز محیط مکانیکی در کارکرد سلولی

۱۱. کاربرد روش های عددی در مکانیکی سلولی


 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Boal D. , Mechanics of the Cell, 2nd ed. , 2012, Cambridge University Press .
2. Mow V. C. et al. Cell Mechanics and Cellular Engineering 1994, Springer–Verlag .
3. Flyvbjerg: H. et al. (eds), physics of Bio- Molecules and Cells, 2002, Springer- Verlag .
4. Bray D. , Cell Movements: From Molecules to Motility (2nd ed), 2001, Garland .
5. Becker W. M. Etal. (eds), World of the Cell (6th ed), 2005, Benjamin Cummings .
6. Albers B. et al. , Molecular Biology of the Cell (4th ed), 2002, Garland .
 


دفعات مشاهده: 375 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر