روش های محاسباتی در مهندسی بافت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: روش های محاسباتی در مهندسی بافت
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

آشنایی با استفاده از تکنیک های محاسباتی در مهندسی بافت


رئوس مطالب:

۱. مدل های چند مقایسه در مهندسی بافت: بافت، سلول، پروتئین

۲. روش های محاسباتی در کوپلینگ در مدل های چند مقایسه

۳. روش های عددی و محاسباتی در طراحی و ساخت داربست ها

۴. رویکرد های بهینه سازی در مهندسی بافت


۵. مدل های محاسباتی در رگ زایی

۶. مدل های محاسباتی در سیگنال های سلولی

۷. مدل کنتیک فرآیندهای سلولی


۸. روش های محاسباتی در مدل سازی فرایند های رشد، تکامل و بیماری 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1- Paulo Rui Fernanez, Paulo Jorge Bartolo, Tissue engineering: computer modeling,
Biofabrication and Cell behavior, Springer, 2014
9- Liesbet Geris, Computational modeling in tissue engineering, Springer, 2013
3- Paulo Rui Fernandez, Paulo Jorge Bertolo, Advances on modeling in tissue engineering, Springer, 2011
4- Principles of Computioal Cell Biology: From Protein Complexes to Cellular Networks By Volkharf Helms,2008


دفعات مشاهده: 198 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر