رفتار سلولی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: رفتار سلولی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

آشنایی با فن آوری NEMs و MEMS یا فن آوری سیستم های میکرو/نانوالکترومکانیکی


رئوس مطالب:

۱. معرفی ویژگی ها و رفتارهای عمومی سلولی -
خواص بیوشیمی بیوفیزیک، خواص الکترومغناطیس،. . . خواص بیومکانیکی و بیوالکتریکی، متابولیسم سلول -

۲. مهاجرت سلولی -
ویژگی های سلول مهاجرت کننده، انواع و خصوصیات سلول های مهاجرت کننده، انواع سیگنال های محرک مهاجرت در سلول، تأثیر اسکلت سلولی بر مهاجرت سلولی، تأثیر مهاجرت سلولی بر انواع رفتارهای سلولی، نقش مهاجرت سلولی در حوزه مهندسی بیومتریال و بافت، روش های کنترل مهاجرت سلولی و مهندسی آن.

۳.چسبندگی سلولی 
خصوصیات سلول با رفتار چسبندگی، نقش گیرنده ها در چسبندگی سلولی، تأثیر متقابل چسبندگی سلولی بر سایر رفتارهای سلولی، تأثیر چسبندگی سلولی در حوزه مهندسی بیومتریال و مهندسی بافت، روش های کنترل مهندسی چسبندگی سلولی.

۴. تمایز سلولی
رفتار تمایز سلولی از دوان جنینی تا دوران بلوغ، عوامل موثر بر تمایز سلولی، انواع روش های reprogramming سلولی.

۵. رشد سلولی 
چرخه سلولی و میزان رشد سلول های مختلف، نحوه کنترل مهندسی رشد سلول، تأثیر رشد سلولی بر روی سرطان، تأثیر رشد سلولی بر روی رفتارهای مختلف سلولی، نقش غشا، اسکلت سلولی بر روی رشد سلولی.

۶. مورفولوژی سلولی 
انواع مورفولوژی های سلولی و تأثیر متقابل با رفتار بیومتریال ها، تأثیر مورفولوژی های مختلف بر سایر رفتارهای سلولی.

 
۷. تکثیر سلولی
عوامل موثر بر تکثیر سلولی، نقش تکثیر سلولی در موفقیت مهندسی بافت، برهم کنش بین بیومتریال و سلول در حوزه تکثیر، تأثیر تکثیر بر سایر رفتارهای سلولی.

8. سیگنالینگ سلولی 
تأثیر انواع سیگنالینگ سلولی( سیگنالینگ شیمیایی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، بیولوژیکی ) بر روی رفتارهای سلولی و متقابلاً بر روی رفتارهای بیومتریال.


9. برهم کنش های سلولی
 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Introductory biomechanics from cells to organisms, C. Ross Ethier and Craig A.
Simmons, 2002 .
7. Principles of cell engineering, Michael R. King, 2002 .
3. Bioelectricity, Robert Plonsey, 2002 .
4. Cell polarity, E. Bittar, 2002 .
5. Cell metabolism, Cell behavior controls, B. Fleming, 2002 .
6. Structure and function in cell signaling, John Nelson, 2002 .
7. Signaling networks in cell shape and motility, Alberts, 2005 .
8. Environmental stress and cellular response, Korsloot, 2002 .
9. Cell proliferation and apoptosis, D. Hughes, 2005 .
10. Principles of cell proliferation, John Health, 2010 .
11. Results and problems in cell differentiation, Eckart D. Gundelfinger, 2002 .
12. Cell- cell interactions, John Wolker, 2011 .
13. Cell migration: signaling and mechanisms, Samuel H. H. Chan, 2010 .
14. Cell cycle and growth control, Gary S. Stein, 2004 .
15. The roles of membranes in cell growth and differentiation, M. B. Blaustein, 2011 
16. Influence of stresson cell growth, T. Scheper, 2002 .
17. Biochemistry reaction of living cells, Metzler, 2005 .
18. Biomaterials as Stem cell niche, K. Roy, 2010 .


دفعات مشاهده: 725 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر