مدل های ایجاد، رشد و بازسازی بافت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مدل های ایجاد، رشد و بازسازی بافت
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  

آشنایی با نحوه تکوین طبیعی بافت های بدن و الهام از آن ها به منظور مدل سازی و بازسازی مهندسی شده


رئوس مطالب:

۱. مقدمه و یادآوری
پروتئین و نقش آن در تکامل سلول و بافت
ساختار سلول و ماتریکس خارج سلولی
ساختار بافت و آرایش اجزای آن

۲. سلول و تغییرات آن در مهندسی بافت
رفتار سلولی، بیان ژن، فاکتورهای شیمیایی و مورفولوژی سلولی در حالت های سه گانه ی پایداری، نوسان و تمایز
پدیده های حکت سلولی، چسبندگی سلولی، ازدحام و انتشار سلولی، و اسموزیته و نقش آن ها در تشکیل الگوی بافت، رگ زایی و تشکیل لومن

۳. مورفوجنسیس و تکامل بافت
تکامل جنین
مدل موری، مدل های انتشار، مدل نیومن و فریش ،BZ مدل های ریاضی ایجاد الگوی بیولوژیک: مدل تورینگ، مدل
مدل های شیمیایی و مکانیکی حرکت، چسبندگی و انتشار سلولی
مکانیزم های تشکیل بافت بر اساس فاکتورهای بیوشیمیایی و سیستم های نشر- واکنش
مکانیزم های تشکیل بافت بر اساس فاکتورهای مکانیکی
مدل های تلفیقی مکانیکی- بیوشیمیایی در تشکیل بافت
کاربرد تئوری آشوب و الگوریتم های محاسباتی در تشکیل بافت: هندسه فرکتال، سلولار اتوما.
کاربرد تحلیل چند سطحی (Multiscale Analysis) در مورفو جنسیس

۴. الگوهای موردی تشکیل بافت و تکامل سیستم های بیولوژیک
مورفوجنسیس اپیتلیال و تشکیل بافت های گوارشی و عصبی
مورفوجنسیس سیستم قلب و عروق
مورفوجنسیس سیستم اسکلتی و عضلانی
مورفوجنسیس تولیدمثل

۵. تئوری های رشد، بازسازی و انطباق بافت ها و سیستم های حیاتی در پاسخ به محرک های محیطی
مدل های رشد
الگودهی ثابت هندسه فضایی
رشد سلول تنظیم و تقسیم و هندسه پویا
مدل های رشد بافت 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Gabor Forgacs, Stuart A. Newman,Biological Physics of developing embryo, Cambridge university press,2005
9. Stephen Alexander, Morphogenesis: an analysis of he development of biological form, 1992, CRC Press
3. G. A Holzapfel, R. W. Ogden, Mechanics of biological tissues, Spinger- Verlag, 2006
4. L. Daisun et al. , Multi- scale mechanics from molecules to morphogenesis, the international journal of Biochemistry & cell Biology,41 (2009)2147- 2162 .


دفعات مشاهده: 385 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر