حسگرهای زیستی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: حسگرهای زیستی
 
تعداد واحد       3                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  
آشنایی با حسگرهای نوین زیستی

رئوس مطالب:

۱. تاریخچه: سنسورها، بیوسنسورها، نانوبیوسنسورها

۲. مقدمهای بر مفاهیم اولیه و اصول اولیه بیوسنسورها، نانوبیوسنسورها (ساختار، اجزاء، تقسیم بندی)

۳. دریافت کننده های زیستی (آنزیم ها، میکرو ارگانیزم ها، ایمنی، شیمیایی و. . . )


۴. انتخاب مبدل

۵. انواع روش ها بر اساس روش جذب و تبدیل

۶. روش های فیزیکی (الکتروشیمیایی، پتانسیومتری، آمپرمتری، گرمایی، پینروالکتریک و فتومتریک)

۷. روش های شیمیایی (واکنش تغییر حالت و ماهیت، جفت شدن)

۸. روش های اپتیکی  (EW , SPR)

۹. تثبیت دریافت کننده های زیستی بر اساس روش کار (به تله انداختن فیزیکی، پیوند عرضی و. . . )

۱۰. روش های اندازه گیری در حد نانو

۱۱. مقایسه روش های فوق

۱۲.کاربردها (تشخیص پزشکی، صنایع غذایی، محیط زیست، تصویربرداری، علامت گذاری و. . . )

۱۳ . پیشرفت های اخیر در زمینه نانوبیوسنسورها 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Henry Baltes, Sensors: A Comprehensive Survey, John Wiley & Sons, Inc. , 2003 .
2. Brain R. Eggins, Biosensors: An Introduction, John Wiley & Sons, Inc. , 2006 .
3. Eggins, Brain R. Chemical Sensors and Biosensors, John Wiley & Sons, Inc. , 2003 .
4. Sensors in Medicine & Health Care, Wiley- VCH, 2004 .
5. Ulman's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Vol. 7,325- 440, 2003 .
2. Frances S. Ligler, Optical Biosensor Present & Future, 2002, Elsevier .
7. Robert W. Cttral, Chemical Sensor, 1997, Oxford University Press .
8. Gilbert Biosde, Alan Harmer, Chemical & Biochemical Sensing with Optical Fibers & Waveguide, 1996,Artech House Inc .
2. Kirk Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology, Vol. 21, 817, Vol. 4, 210, 1992 & References .
10. Loic, J. Blum. Pierre R. Coult, Biosensor Principle & Applications, 1991, Dekker Inc .
11. USPT. 6306610B1- 2001 .
19. USPT. 5736330- 2001 .
13. USPT. 5990479- 2001 .
14. USPT. 6319607B1- 2001 .
15. USPT. 5537000- 1996 .


دفعات مشاهده: 400 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر