کنترل سیستم های عصبی عضلانی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: کنترل سیستم های عصبی عضلانی
 
تعداد واحد       3                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  


رئوس مطالب:

۱. انواع کنترل حرکت های عصبی عضلانی با نگرش کیفی
سازوکارهای کلی انواع حرکت
مدل های کیفی سیستم های کنترل حرکت
کنترل بالستیک
کنترل حرکت هدایت شونده به کمک پس خوراند
کنترل تلفیقی از حرکت بالستیک و هدایت شونده
کنترل با پس خوراند داخلی
کنترل حرکت رفلکسی
کنترل حرکت Servo- Assistance
سلسله مراتب در کنترل حرکت

۲. ماهیچه به عنوان عملگر
معماری و ساختار عضله
واحد حرکتی و فرمان پذیری آن در حرکت
طبقه بندی واحدها و فیبرهای حرکتی
نحوه تولید نیرو در عضله و نقش واحدهای حرکتی
قانون عام به کارگیری طبیعی واحدهای حرکتی
استثناهای اصل اندازه

۳. مشخصات مکانیکی ماهیچه
انقباض ناگهانی
مشخصات نیرو - طول
مشخصات نیرو - سرعت
مشخصات مشترک نیرو با سرعت و طول
 
۴. مدل های کمی ماهیچه

۵. مطالعه کلی کنترل حرکات منظم و تکراری در انسان

۶. نقش نخاع در طراحی و ایجاد حرکت های خود تحریک و تکرارشونده

۷. مسیرهای حرکت مرکز فشار و تغییر انرژی پتانسیل و سینتیک هنگام راه رفتن

۸. مدل بالستیکی حرکت راه رفتن

۹. مشخصات فرکانسی- زمانی و بررسی سیستم هماهنگی حرکات طبیعی
9-1. شرایط آزمایشی و اثرات آن در سیستم حرکتی ورودی قابل پیش بینی، غیرقابل پیش بینی و دلخواه
9-2. حالت گذار و حالت دائم حرکات تعقیب کنائی با ورودی های معین سینوسی ، شبه تصادفی و اتفاقی
9-3. مشخصات فرکانسی و زمانی حالت گذار و حالت دائم تعقیب کنائی با ورودی های پله ای و سینوسی معین و اتفاقی
9-4 بررسی سیستم هماهنگی فعالیت های هم زمانی و هم فعالیتی عضلات و حرکات طبیعی

 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Mc Mahon T. A. , Muscles, Reffexes, and Locomotion, Princeton University Press, 1984 .
2. Winters J. M. , Ywoo S. L. , Multiple Muscle Systems, Spring- Verlage, 1990 .
3. Winter D. , Biomechanics and Motor Control of Human Movement, Wiley, 1990 .
4. Tyldesley B. , Muscles, Nerves and Movement, Junel. Qrieve, 1989 .
5. Stark L. , Neurological Control Systems, MIT press, 1968 .


دفعات مشاهده: 447 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر