ضایعات حرکتی و روش های کیفی کمی توانبخشی حرکت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: ضایعات حرکتی و روش های کیفی  کمی توانبخشی حرکت
 
تعداد واحد       3                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  


رئوس مطالب:

۱. بررسی استراتژی های کلی تولید و کنترل حرکات در اندام و افراد سالم

۲. تجزیه و تحلیل مدل های حسی – حرکتی بادی های برنجی اصول موتور کنترل و نروفیزیولوژیک توانبخشی

۳. اصول کلی ضایعات موتور کنترل و اثرات آن بر حرکت
 
۴. مدل های یادگیری موتور کنترل به منظور توانبخشی حرکات افراد معلول

۵. ضایعات حفظ پاسچر و توانبخشی آن از دیدگاه موتور کنترل

۶. ضایعات راه رفتن در اثر نارسایی های موتور کنترل

۷. ضایعات حرکت دست از قبیل رسش، گرفتن و حرکت دادن دست با وجود ضایعه

۸. اسپاستی سیتی و پلاستی در ماهیچه و اندام های حرکتی

۹. مدل بیومکانیکی پدیده ایزواینرسیال و ایزوکنتیک و اثرات آن در توانبخشی

10.تحریک الکتریکی عملکردی (F. E. S) و اثرات آن در توانبخشی حرکت

 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Feldman Eva L. , Grisold Wolfgang, Russell James W. , Zifco Udo A. , Atlas of Neuromuscular Disease: A practical Guideline, Springer, 2004 .
2. Carr Janet H. , Shepherd Roberta B. , Neurological Rehabilitation: Optimizing Motor
performance, butterworth- Heinemann, 1998 .
3. Shumway A. C. , Woollacott H. , Motor control Theory and practical Applications, 2001 .


دفعات مشاهده: 496 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر