اسلوب شناسی سیستم ها و مهندسی سایبرنتیک کاربردی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: اسلوب شناسی سیستم ها و مهندسی سایبرنتیک کاربردی 
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  


رئوس مطالب:

فصل اول: تفکر سیستمی
۱-۱- سیستم چیست؟
۲-۱- تاریخ تفکر و نظریه سیستم ها
۳-۱- هدف ها و گرایش های نگرش سیستمی
۴-۱- نظریه عمومی سیستم ها و وحدت علم
 
فصل دوم: رهیافت های موجود در اسلوب شناسی سیستم ها
1-2 نوع شناسی و رده های مهم سیستم ها
2-2 سیستم های بسته و باز و مرز سیستم
3-2 سیستم های طبیعی و سیستم های ساخت بشر 
4-2 ویژگی های رفتاری یا ساختاری سیستم 
 
فصل سوم: رویکرد ریاضی و مدل سازی در سیستم ها
1-3 تعریف ریاضی سیستم 
3-2 چندین خاصیت عمومی سیستم بر مبنای معادلات انتگرال – دیفرانسیل
3-3 کلیت – مجموع- مکانیزه ساختن- تمرکز – رقابت – رشد و غایت 
4-3 مدل سازی کارایی در سیستم ها 
 
فصل چهارم: اصول و مفاهیم سیبرنتیک کاربردی
1-4 سیستم های سیبرنتیکی و کاربرد سیبرنتیک
4-2 فراگیری و سازگاری در سیستم های سیبرنتیکی
4-3 سیستم های سه وجهی با سیستم های مبتنی بر اطلاعات
4-4 سیستم های باز و سیبرنتیک
5-4 اصول پس خوراند در سیستم های سیبرنتیکی و ارگانیستی 

فصل پنجم: نقد سیبرنتیکی
1-5 نقد سیبرنتیکی مشتمل بر نقد موجبی و نقد امکانی 
2-5 نقد حاصل از فعالیت گیرنده ها و یا اثرگذارنده ها و یا هردو 
3-5 از اطلاعات تا آگاهی 
4-5 محتوی و دامنه نقد موجبی و نقد امکانی 
5-5 کامپیوتر و دستگاه سیبرنتیکی
 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Von Bertalanffy, L. , General Systems Theory, Georg Bragiller, New York, 1973 .
2. Wiener N, Cybernetics, or Central and Commu Nication in the Animal and Machine, MIT. Press, New York, 1961 .
3. Meredith D. D. , Design and Planning of Engineering Systems, Prentice Hall, 1985 .
4. Glorioso R. M. , Engineering Cybernetics, Prentice Hall, 1975 .
5. Klir G. J, Facets of systems Science, Plenum Press, 1991 ..


دفعات مشاهده: 523 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر