سیستم های کنترل دیجیتال

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: سیستم های کنترل دیجیتال
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  


رئوس مطالب:

آشنایی با سیستمهای کنترل دیجیتال و مثالهایی از کاربردهای آنها، تبدیل z و خواص آن و تبدیل Z معکوس تابع تبدیل پالسی و دنباله وزنی،نمونه برداری ضربه ای ، محاسبات تبدیل Z با روش انتگرال کانولوتن، باسازی سیگنال اصلی از روی سیگنال نمونه برداری شده تعیین پاسخ میان دو لحظه نمونه برداری، تحقق کنترل کننده های دیجیتال و فیلترهای دیجیتال، نگاشت میان صفحه S و صفحه Z ، تحلیل پایداری سیستمهای حلقه بسته در حوزه Z، بدست آوردن معادلهای زمان گسسته، کنترل کننده های زمان پیوسته، اصول طراحی بر اساس معادلهای زمان گسسته کنترل کننده های آنالوگ ، اصول طراحی بر اساس روش مکان ریشه و روشهای پاسخ فرکانسی، روش طراحی تحلیلی، تحلیل فضای حالت، نمایش فضای حالت سیستمهای زمان گسسته، حل معادلات حالت سیستمهای زمان گسسته ، ماتریس تابع تبدیل پالسی، گسسته سازی معادلات فضای حالت سیستمهای زمان پیوسته، تحلیل پایداری لیاپانوف سیستمهای زمان گسسته خطی، غیر خطی و تغییرپذیر با زمان، تحلیل و طراحی در فضای حالت، کنترل پذیری کامل حالت، کنترل پذیری خروجی، رویت پذیری اثر گسسته کردن سیستمهای کنترل زمان پیوسته بر کنترل پذیری و رویت پذیری، تبدیلات مفید در فضای حالت طراحی از طریق جایابی قطبها، فرمول آکرمن، پاسخ Deadbeat، روتیگرهای حالت، روتیگرهای حالت مرتبه کامل، طراحی روتیگرهای پیش بین، روتیگر جاری ، روتیگر مرتبه حداقل، سیستمهای سرو
 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Ogata K. , Discrete Time Control Systems, Prentice Hall, 1987 .
2. سیستم های کنترل دیجیتال، ترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی و دکتر علی خاکی صدیق، انتشارات دانشگاه تهران، 1378


دفعات مشاهده: 1147 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر