فیزیولوژی عصب عضله

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: فیزیولوژی عصب  عضله
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس:  


رئوس مطالب:

۱. مقدمات فیزیولوژی ( مواد تشکیل دهنده بدن و اهمیت هر یک)

۲. فیزیولوژی غشا
الف) ساختار غشا
ب)عملکرد غشا

۳. آشنایی با سلول های تحریک پذیر ( ساختار سلول های عصبی- ساختار سلول های عضلانی)
 
۴. پدیده های الکتریکی غشا در سلول های تحریک پذیر
الف) پتانسیل استراحت
ب) پتانسیل عمل

۵. سیناپس
الف) ساختار و انواع
ب) نحوه عملکرد سیناپس های شیمیایی


۶. آشنایی با دستگاه عصبی انسان
الف) دستگاه عصبی محیطی (آشنایی کلی)
ب) دستگاه عصبی مرکزی ( آشنایی کلی)

۷. آشنایی با دستگاه حرکتی
عضله
اسکلتی
قلبی
صاف

۸. آشنایی ابتدایی با الکترو انسفالوگرافی و الکترو میوگرافی

9.فیزیولوژی انقباض
الف) انقباض ایزوتونیک
ب) انقباض ایزومتریک
 
10 . آشنایی کلی با استخوان ها و اسکلت بدن و حرکاتی مانند راه رفتن
 
 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Guyton A. C. , Textbook of Medical Physiology, Saunders Company, Seventeen. Edition, 1986 .
9. Gannong W. F, . Review of Medical Physiology, Prentice- Hall International Inc. , Fifteenth Edition, 1991 .
3. Berne MB, Levy MM, Physiology, Third ed. , Mosby Year Book Inc, . 1993 .
4. West J. B. , Physiological Basis of Medical Practice, Williams and Wilkins Pub. Twelfth ed. 1990 .
5. Journal of Biomechanics
2. Journal of Theoretical Biology


دفعات مشاهده: 1615 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر