کنترل هوشمند در فضای سیبرنتیک

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: کنترل هوشمند در فضای سیبرنتیک
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

فصل اول: منشاء، تعاریف، اهداف و وظایف سیبرنتیک

فصل دوّم: سیستم های سیبرنتیکی و کاربرد آن در صنایع و مهندسی پزشکی

فصل سوّم: روش های سیبرنتیکی در سیستم های باز و مبتنی بر اطلاعات و کنترل

فصل چهارم: کنترل کننده های سازگار، فراگیر و خود سازمانده در فضای سیبرنتیکی

فصل پنجم: نگرش سیستم های دینامیکی و سیبرنتیک به ماشین های هوشمند

فصل ششم: اصول کلی و مشخصات خاص سیستم های کنترل هوشمند

فصل هفتم: سیستم های کنترل با شبکه عصبی مصنوعی در فضای سیبرنتیکی

فصل هشتم: سیستم های کنترل نروفازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

فصل نهم: کاربرد کنترل کننده خود سازمانده هوشمند در مهار سیستم های آشوب گونه
 
 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Yahubaitis E. A. , Fundamental of Engineering Cybernetics, Saunders Company, Seventeen. Edition, 1986 .
2. Glorioso R. M. , Engineering Cybernetics, Prentice- Hall International Inc. , Fifteenth Edition, 1975 .
3. Chen G. , Controlling Chaos and Bifurcations in Engineering Systems, Mosby Year Book Inc, . 2000 .
4. Kosko B. , Neural Networks and Fuggy Systems, Prentice- Hall International Inc. , Fifteenth Edition, 1992 .
5. Posner A. , Foundation of Cognitive Science, Williams and Wilkins Pub. Twelfth ed. 1990 .
6. Zurada J. M. , Artificial Neural Systems, John Wiley & Sons,1990 .


دفعات مشاهده: 210 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر