مهندسی سیبرنتیک و ارتباط انسان و ماشین

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مهندسی سیبرنتیک و ارتباط انسان و ماشین
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

فصل اول: سیستم های سیبرنتیکی و کاربردی مهندسی سیبرنتیک
1-1. سیبرنتیک در جهان امروز 
2-1 ماشین های خودکار و حیات 
3-1 سیستم های مبتنی بر اطلاعات و آگاهی 
4-1 راه های تکامل اتوماسیون 
5-1 شبکه های کامپیوتری و نقش روبات ها در صنعت 

فصل دوم: پس خوراند، انتروپی منفی و اطلاعات در مهندسی سیبرنتیک
2-1 جایگاه پس خوراند در ساختار سیستم ها و رفتار هدفمند 
2-2 ارگانیسم به عنوان سیستم باز و انتروپی منفی 
3-2 سازمان احیاشونده و زاینده با انتروپی منفی 
4-2 جایگاه و کاربرد اطلاعات و انتروپی در مهندسی سیبرنتیک 

فصل سوم: سازمان، پیچیدگی، سلسله مراتب و خود سازماندهی در سیستم های سیبرنتکی
1-3 از کنش متقابل تا سازمان ( نظم ، بی نظمی و سازمان ) 
2-3 واحد پیچیده سازمان یافته ( کل و اجزاء)
3-3 پیچیدگی ، اطلاعات و آشوب 
4-3 از کنش متقابل سیستمی تا سلسله مراتب سیبرنتیکی 
5-3 یادگیری ، خود سازماندهی و خود تعمیری در سیستم های سیبرنتیکی 

فصل چهارم: کنترل کننده های سازگار ، خود سازمانده و فراگیر
1-4 سیستم های کنترل سازگار 
2-4 کنترل فراگیر ) با یادگیری ( و شبکه های عصبی مصنوعی 
3-4 کنترل کننده های خود سازمانده و مهندسی سیبرنتیک 
4-4 پردازش موازی، بستر جذب و کنترل خود سازمانده 

فصل پنجم: ارگونومی و ارتباط انسان و ماشین در سیستم های سیبرنتیکی
1-5 ماهیت واحدهایی که متشکل از ماشین و انسان اند 
2-5 همکاری و تقسیم کار بین انسان و ماشین 
3-5 ارگونومی ، یادگیری و مهارت 
4-5 تعامل بین مغز انسان و کامپیوتر 
5-5 بدل سیبرنتیکی 

فصل ششم: کارایی و ایمنی در تکنولوژی و سیستم های انسان – ماشین
1-6 خستگی، انرژی مصرفی ، عواقب آن در ایمنی 
2-6 جایگاه عوامل انسانی در کارایی و ایمنی سیستم های برهم کنش انسان- ماشین 
3-6 سیستم های انسان – ماشین و مهندسی عوامل انسانی 
Management Information System(MIS) -4 -6های مجتمع به عنوان نوع جدید سیستم های سیبرنتیک

فصل هفتم: تئوری صف و کاربرد نظریه بازی ها در مهندسی سیبرنتیک
1-7 نحوه نمایش و شبیه سازی سیستم صف 
Hidden Markov Model )( HMM 2-7 زنجیری مارکوف و 
3-7 تئوری بازی ها و بررسی اقسام آن 
4-7 تحلیل استراتژی بهینه برای بازیهای با دونفر بیشتر 
5-7 تحلیل استراتژی بهینه برای روبات ها و همچنین رزم هوایی بین هواپیما و موشک
 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Ashby W. R. , an Introduction to Cybernetics, Methuen, Landon, 1964 .
2. Von forester H. , Cybernetics of Cybernetics, Future Systems, Minneapolis, 1996 .
3. Yu- Korshunov, Mathematical Methods of Cybernetics, Mir publishers, 1990 .
4. Ashby, W. R, Principles of the Self- Organiging System, Pergamon Press 1962 .
5. Nilson N. J. , Lagical Fundamentals of Artificial Intelligence, 1990 .
6. Posner A. , Foundations of Cogntive Science, MIT University Press, 1990 .
7. Bennetl C. H. , Dissipation, Information, Computational Complexity and Definition of
Ovgangation, Addisson Wesley, 1985 .
8. Madala H. R. , Ivankhnenko A. G. , Inductive Learning Algorithms for Complex System
Modeling, CRC press, 1994 .


دفعات مشاهده: 298 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر