نگرش سیستمی و مهندسی سیستم

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: نگرش سیستمی و مهندسی سیستم
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

فصل اول: سیستم چیست؟
درباره تاریخ نظریه سیستم ها
مسئله و گرایش های نظریه سیستم ها
هدف های نظریه عمومی سیستم ها
فصل دوم: نوع شناسی سیستم ها
سیستم های باز و بسته
محیط نگرش سیستمی
رده های مهم سیستم ها
سازمان چیست؟

فصل سوم: سیستم های طبیعی و سیستم های ساخت بشر
اطلاعات و انتروپی
سیستم های فیزیکی و مصنوعی
سیستم های طبیعی
سیستم های زنده و محدودیت های آن
رشد، رقابت ،کلیت و غایت
ارگانیسم به عنوان سیستم باز
سلول و سیستم عصبی انسان
 
فصل چهارم: مهندسی سیستم ها
اهداف و دورنمای مهندسی سیستم ها
آنالیز و طراحی مهندسی سیستم ها
عوامل انسانی در تحلیل سیستم
مدیریت پروژه و طراحی تفضیلی سیستم
 
فصل پنجم: عوامل انسانی و مهندسی سیستم
کارایی سیستم های انسان- ماشین
فراگیری، سازگاری و خودسازماندهی در سیستم ها
تفاوت میان سیستم های کلاسیک و سیستم های هوشمند
اهمیت عوامل انسانی در کارایی و ایمنی صنایع و تکنولوژی
ارگونومی و یادگیری مهارت
سیستم های اپراتوری و EXPERT
 
فصل ششم: هوشمندی در سیستم های سیبرنتیکی
- تفاوت میان سیستم های کلاسیک و سیستم های هوشمند
- پایگاه اطلاعات و پایگاه معرفت ) ایستا و پویا(
- بازنمائی معرفت و بازشناخت الگو
- ارتباط هوشمندی با تغییر پارامترها یا تغییر ساختار در سیستم های سیبرنتیکی
- بازشناخت هوشمندانه الگو بر مبنای تطبیق دهی حسی – ذهنی
- هوشمندی و نقد سیبرنتیکی
 

روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
 مراجع
 
1. Meredith D. D. , Design and Planning of Engineering Systems, Prentice Hall, 1985 .
9. Klir G. J. , Facets of System Science, Plenum Press, 1991 .
3. Von Lanffy B. , General Systems Theory Fondations Devlopment Application, George
Braciller, New York 1968 .


دفعات مشاهده: 318 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر