مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. تاریخچه و اهداف کاربرد فاکتورهای مهندسی انسانی

۲. تعاریف و مفاهیم آنتروپومتری

۳. انتریو متری )تن پیمانی)

۴. خصوصیات نژادی انسان ها

۵. اندازه های بدن و تغییرات آن ها

۶. آنتروپومتری استاتیک و دینامیک

۷. روش های بررسی و پایش های آنتروپومتریکی

۸. بیومکانیک شغلی (مفاهیم و تعاریف)

۹. قواعد ارگونومی در طراحی سیستم های کار و مدیریت صنعتی

۱۰. کاربرد آنتروپومتری در طراحی

۱۱. طراحی ابزار و کنترل های دستی و پایی

۱۲. طراحی ایستگاه های کاری

۱۳. فضاهای فیزیکی و آرایش آن ها

۱۴. تأثیر عوامل فیزیکی محیط بر روی انسان (نور،گرما،سرما،رطوبت. . . )

۱۵. سیستم های متشکل از انسان- ماشین

۱۶. ویژگی های انسان- ماشین

۱۷. علل و عوامل خستگی از دید فاکتورهای مهندسی انسانی

۱۸. اصول عملیات حمل ونقل دستی

۱۹. میزان مصرف انرژی در کار و وضعیت های مختلف شغلی

۲۱. ابزار و روش های اندازه گیری در آنتروپومتری

۲۱. روش های اندازه گیری مصرف انرژی کار

۲۲. اصول فیزیولوژی کار

۲۳. متناسب سازی مشاغل از دید فاکتورهای انسانی. . .

 

مراجع:
1. Kumar Shrawan, Biomechanics in Ergonomics, Taylor & Francis, 1999 .
9. Karwowski Waldemar (EDT), Marras William S. , Occupational Ergonomics, CRC Press,2003 .
3. Bridger R. S. & Bridger Bridger, Introduction to Ergonomics, Taylor & Francis, 2003 .


دفعات مشاهده: 531 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر