اصول مدیریت و برنامه ریزی توانبخشی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: اصول مدیریت و برنامه ریزی توانبخشی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. تخصص های مورد نیاز در تیم های توانبخشی و شرح وظایف آن ها

۲. نیازهای درمانی و روانی معلولین

۳. نیازهای فنی و مهندسی یک تیم توانبخشی و روش های تأمین آن ها

۴. تجهیزات مورد لزوم آزمایشگاهی و کلینیکی در توانبخشی

۵. مدیریت تیم های توانبخشی

۶. اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه

۷. هدایت و برنامه ریزی برای اهداف توانبخشی

۸. مدیریت گروه درمانی و توانبخشی معلول بر اساس اصول کنترل پروژه

9. ارزیابی فرآیند درمان و توانبخشی 

مراجع:
1. Ronald H. W. , Ralph H. , Waheed U. , Infrastructure Management: Integrating Design, Construction, Maintenance, Rehabilitatin and Renovation, McGraw- Hill Professional Publishing, 1997 .
2. Benowitz E. A. , Principles of Management; Cliffs Quick Review, Cliffs Notes, 2001 .
3. William A. A. , The Skills of Rehabilitation Programming: Psychiatric Rehabilitation Practice series, University Park Press, 1980 .
4. Weed R. O. , Life Care Planning and Case Management Hand book, CRC Press, 2004 .
5. Ozer M. N. , Payton O. D. , Nelson C. E. , Treatment Planning for Rehabilitation: A Patient Centered Approach, McGraw Hill Companies, 1999 .


دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر