نگرش سیستمی و مهندسی سیستم

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: نگرش سیستمی و مهندسی سیستم
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

فصل اول: سیستم چیست؟
درباره تاریخ نظریه سیستم ها 
مسئله و گرایش های نظریه سیستم ها 
هدف های نظریه عمومی سیستم ها 
 
فصل دوم: نوع شناسی سیستم ها
سیستم های باز و بسته 
محیط نگرش سیستمی 
رده های مهم سیستم ها 
سازمان چیست؟ 

فصل سوم: سیستم های طبیعی و سیستم های ساخت بشر
اطلاعات و انتروپی 
سیستم های فیزیکی و مصنوعی 
سیستم های طبیعی 
سیستم های زنده و محدودیت های آن 
رشد، رقابت ،کلیت و غایت 
ارگانیسم به عنوان سیستم باز 
سلول و سیستم عصبی انسان 
 
فصل چهارم: مهندسی سیستم ها
اهداف و دورنمای مهندسی سیستم ها 
آنالیز و طراحی مهندسی سیستم ها 
عوامل انسانی در تحلیل سیستم 
مدیریت پروژه و طراحی تفضیلی سیستم 
 
فصل پنجم: عوامل انسانی و مهندسی سیستم
کارایی سیستم های انسان- ماشین 
فراگیری، سازگاری و خودسازماندهی در سیستم ها 
تفاوت میان سیستم های کلاسیک و سیستم های هوشمند 
اهمیت عوامل انسانی در کارایی و ایمنی صنایع و تکنولوژی 
ارگونومی و یادگیری مهارت 
سیستم های اپراتوری و EXPERT
 
فصل ششم: هوشمندی در سیستم های سیبرنتیکی
تفاوت میان سیستم های کلاسیک و سیستم های هوشمند 
پایگاه اطلاعات و پایگاه معرفت ( ایستا و پویا)
بازنمائی معرفت و بازشناخت الگو 
ارتباط هوشمندی با تغییر پارامترها یا تغییر ساختار در سیستم های سیبرنتیکی 
بازشناخت هوشمندانه الگو بر مبنای تطبیق دهی حسی – ذهنی 
هوشمندی و نقد سیبرنتیکی
 
 

مراجع
 
1. Meredith D. D. , Design and Planning of Engineering Systems, Prentice Hall, 1985 .
2. Klir G. J. , Facets of System Science, Plenum Press, 1991 .
3. Von Lanffy B. , General Systems Theory Fondations Devlopment Application, George Braciller, New York 1968 .


دفعات مشاهده: 57 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر