بیوانفورماتیک

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اصلی)
 
 
عنوان درس: بیوانفورماتیک
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

1. مقدمه
اصول بیوشیمی: نوکلئیک اسیدها، پروتئین ها، لیپیدها، کربوهیدرات ها
 •  اصول زیست شناسی مولکولی: سلول ها و اندامکها، نسخه برداری، ترجمه، جهش و ترمیم آسیب، پیام رسانی سلول. . .
 • گرافیک مولکولی
 •  زمینهی مولکولی چند بیماری نمونه
 • انواع داده در زیست شناسی مولکولی: الکتروفروگرامهای ،DNA سکانسها )توالیها(، میکروآرایهها، ژلها، اسپکتروسکوپی  جرمی، NMR، کریستالوگرافی اشعه ایکس،. . .
 •  تعریف بیوانفورماتیک و تمایز آن از زیست شناسی محاسباتی
2. آنالیز توالی پروتئین و DNA
 •  اصول تکامل
 •  منبع و نوع تغییرات در توالی
 •  مرتب کردن توالی به صورت محلی و سراسری
 • مرتب کردن دو به دوی توالی Pairwise
 •  اشاره به برخی روش های مرتب کردن توالی: نمودارهای نقطهای Lipman- Pearson, Smith
 • waterman, Needleman- Wunsch, BLAST,
 • مرتب کردن توالیهای متعدد و الگوریتم های آن:Clustal w فیلوگرامها/ کلادوگرامها
 • مدل های مارکف مخفی HMM برای آنالیز توالی
 • ماتریسهای جایگزینی BLOSUM, PAM
 • پیشگویی ساختار پروتئین RNA و DNA
3. بیوانفورماتیک پروتئوم
 •  استنتاج ساختار پروتئین
 •  پیش بینی مهاجرت در الکتروفورز ژل 2D
 • پیدا کردن فله در پروفایلهای MALDI- TOF
 • مدل های آماری برای تشخیص پپتید MS/MS
 • MIAPE استانداردهایی برای ارتباط دادههای پروتئومیکس
 • جستجوی بیومارکرها

4. بیوانفورماتیک ژنوم
PHred: بررسی نرخ خطا از روی توالی الکتروفروگرامها 
تاریخچه ی NCBI
پروژهی ژنوم انسان Human Genome Project
تشخیص پلی مورفیسم

5. بیوانفورماتیک میکروآرایه
 • اصول آرایه های Cdna
 • خوشه بندی ژن ها: خوشه بندی آستانهی کیفیت
 • MIAME: استاندارهایی برای ارتباط دادههای میکروآرایه 
 • توسعه ی LIMS

6. بیوانفورماتیک سیستم ها
 • شبکه های تنظیم ژنی
 • برچسب گذاری عملکردی ژنها
 • واژههای مرتبط با انتولوژی ژن
 • کاربرد بالینی / پزشکی و درمانی بیوانفورماتیک
 
 
مراجع
 
1. Essentials of Genomics & Bioinformatics, Christoph W. Sensen. John Wiley and Sons,
Latest Edition .
9. Bioinformatics computing, Bryan Bergeron. Prentice Hall PTR, Latest Edition.
3. Bioinformatics and Functional Genomics, Jonathan Pevner. John Wiley and Sons, 2003


دفعات مشاهده: 1077 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر