طراحی و مدیریت بانک های اطلاعات پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اصلی)
 
 
عنوان درس: طراحی و مدیریت بانک های اطلاعات پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱.مفاهیم بنیادی (داده، اطلاع، اهمیت اطلاعات، داده پزشکی)

۲. سازماندهی اطلاعات: سیستم پردازش فایل، سیستم پایگاه های داده

۳. پایگاه داده از دیدگاه مدل دادهها: پایگاه داده سلسله مراتبی، پایگاه داده رابطهای، پایگاه داده شیگرا

۴. بانک های اطلاعاتی متمرکز و توزیع شده
 
 ۵. معماری یک سیستم بانک اطلاعاتی 

۶. سطوح مختلف معماری بانک اطلاعاتی (خارجی، مفهومی، داخلی)

۷. مدیر بانک اطلاعاتی DBA

۸. سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی: جنبهها و خصوصیات آن

۹. سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی: ساختار داده ای

۱۰. سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی: زبان های داده ای

۱۱. معماری سرویس گیرنده / سرویس دهنده

۱۲. زبان های پرس و جوی ساخت یافته SQL چیست، دیدگاه ها و تراکنش ها

۱۳. پایگاه های داده مبتنی بر وب

۱۴. ارزیابی و مقایسه DBMS ها و عوامل مؤثر بر آن
۱۵. Access ۲۰۰۰

۲۶- SQL Server ۲۰۰۰

۲۱- Oracle۹i

 
۱۸. مرور کلی بر دیگر DBMS ها

۱۹. بانک های اطلاعات پزشکی

۲۰. سیستم های اطلاعات بیمارستانی

۲۱. سیستم های اطلاعات مراقبت پزشکی: مراقبتهای ویژه، مراقبتهای اولیه، مراقبتهای خانگی

۲۲. مرور کلی بر چند بانک اطلاعاتی پزشکی: پرونده الکترونیکی بیمار، بانک اطلاعات دارویی.

۲۳. کاربرد XML ذخیره سازی، بازیابی XML از پایگاه های داده مانند SQL Server ۲۰۰۰./۲۰۰۵


 

 
مراجع
 
1. روحانی رانکوهی، سیدمحمدتقی، "مقدمهای بر پایگاه دادهها"، انتشارات جلوه، 1374
2. روحانی رانکوهی، سیدمحمدتقی، "مفاهیم بنیادی پایگاه دادهها"، انتشارات جلوه، 1381
3. حقجو، مصطفی، " بانک اطلاعات علمی- کاربردی"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 1377
4. معدنچیان، ابراهیم، "مدیریت بانک های اطلاعاتی"، انتشارات سروش، 1377
5. پریسا گوهری، "آموزش گام به گام SQL Server انتشارات نص- 1384
1- P. J. Fortier, ʻʻ Database Systems Handbookʼʼ , MC Graw- Hill, 1997 .
2- C. g. Data, ʻʻ An Introduction to Database Systemsʼʼ , 9th Edition, Addison- Wesley,2003 .
3- Robin. Bloor, Howard. Philip, ʻʻ Database: An Evaluation and Comparisonʼʼ , Buttler Bloor Ltd, 1992 .
4- Fleming, Barbara, Halle, ʻʻ Handbook OF Relational Database Designʼʼ , Addison- Wesley, 1989 .
5- Kathy. Hading, ʻʻ Microsoft SQL Server 9000 (Databases Design and Implementation)ʼʼ , New York, Microsoft, 2003 .
6- H. K. Heang, ʻʻ Picture Archiving and Communication Systems in Biomedical Imagingʼʼ ,VCH Publishes, 1996 .
7- http: //www. mssqlcity. com/articles/compare/sq1- server- vs. oracle. htm


دفعات مشاهده: 770 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر