کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اصلی)
 
 
عنوان درس: کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱.مقدمه و کلیات

۲. اطلاعات و ارتباطات

۳. پردازش دادهها و مدیریت پایگاه دادهها

۴. ارتباط از راه دور شبکهها، و پزشکی از راه دور
 
 ۵. کد کردن و دسته بندی دادهها، مدارک بیمار

۶. پردازش سیگنال های بیولوژیکی

۷. سیستم های تصویرگر پزشکی

۸. پردازش تصاویر پزشکی

۹. مدل سازی سیستم های بیولوژیکی و کاربرد آن

۱۰. کنترل سیستم های بیولوژیکی و کاربرد آن

۱۱. سیستم های اطلاعاتی مراقبتهای بهداشتی HIS

۱۲. کاربرد کامپیوتر در تشخیص و درمان

 

 

 
مراجع
 
1. HANDBOOK OF MEDICAL INFORMATICS, Editors: J. H. van Bemmel, Erasmus
University, Rotterdam, M. A. Musen, Stanford University Stanford, Springer,1997 .
2. http: //www. mieur. nl/mihanbook
3. http: //www. mihanbook. stanford. edu/
سایر منابع الکترونیکی در اینترنت و منابع غیر الکترونیکی:
1. کتاب ها:
2. The computer based patient records: An essential Technology for Healthcare, Institute of Medicine National Academy Press, 1997 .
3. Strategies and Technologies for healthcare information: Theory and practice, Marion J.Ball, Judith V. Douglas and David E. Garrets, editors, Springer, 1999 .
4. Clinical decision support systems: Theory and practice. Eta S. Berner, Springer, 1998 .
5. Telemedicine- Practicing in the information age, Stevan F. Viegas, Kim Dunn, Editors, Lippincott- Raven, 1998 .
2. سایتهای کامپیوتری:
1. National Institutes of Health: http: //www. nih. gov
9. National Library of Medicine (Medline)-: http: //igm. nlm. nih. gov/
3. American Medical Informatics Association-: http: //igs. slu. edu/
4. The international Society for computer aided surgery. : http: //igs. slu. edu/
5. The health level 7 committee: http: //www. hl7. org
6. The European Committee for Standardization: Technical Committee for Health
informatics: http: //www. centc251. org/


دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر