تحلیل آماری دادههای پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اصلی)
 
 
عنوان درس: تحلیل آماری دادههای پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  ریاضی ۱ و آمار حیاتی (یا آمار و احتمالات مهندسی)
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. مقدمه: مرور آمار، طراحی آزمایش و. . .

۲. آمار توصیفی: متغیرها و طبقه بندی آن ها، مقیاس متغیرها، گرایش مرکزی و قابلیت تغییرپذیری در یک مجموعه از داده-ها، نمایش تصویری داده، توصیف نمونه با داده گروه بندی شده
۳. احتمالات: جمعیت آماری، نمونه و نمونههای تصادفی، احتمالات، احتمال شرطی، قضیه بیز، متغیرهای تصادفی، جایگشت و ترکیب

۴. توزیعهای احتمالاتی: پارامترها و آمار استنباطی، توزیع احتمالات گسسته و پیوسته

۵. تغییرات در نمونههای تکراری و توزیعهای نمونهگیری، توزیعهای احتمال تولیدشده به وسیله نمونهگیری تصادفی (توزیع احتمال F و X ، t)

۶. آمار استنباطی، فواصل اطمینان و آزمون فرض: ت
خمین خصوصیات جامعه، تعیین اندازه نمونه، بازههای اطمینان و آزمون استقلال ،P تعبیر و تفسیر آن، آزمون فرض آماری، فرضیههای یک سویه و دو سویه، انواع خطاها در آزمون فرض، مقدار و میزان وابستگی دو متغیر تصادفی، ملاحظات و کاربردهای عمومی

۷. استنتاج از نمونههای بزرگ و کوچک: تخمین نقطهای و بازه اطمینان، آزمون فرض و استنتاج درباره میانگین و نسبتجمعیت، ارتباط آزمونها و فواصل اطمینان، استحکام فرآیندهای استنتاج

۸. مقایسه دو رفتار: نمونههای تصادفی مستقل از دو جمعیت، استنتاج نمونههای کوچک (جمعیتهای نرمال با پراکندگی- های برابر و نابرابر، آرایش تصادفی و نقش آن در استنتاج)، مقایسه زوجهای همتا

۹. روش های رگرسیون: بر اساس یک متغیر پیش بین، مدل خط راست، روش حداقل مربعات، ارتباط غیرخطی و تبدیلهایو تأثیر آن ها (Outliers) خطی کننده، روش های رگرسیون خطی چندگانه، منحنیهای پسماند و تفسیر آن ها، جدا افتاده ها

۱۰ . آنالیز واریانس: مقایسه چند رفتار – روش طراحی کاملاً تصادفی، مدل جمعیتی و استنتاج برای طراحی تصادفی، فواصل اطمینان همزمان، تشخیص Diagnostics نموداری و نمایشها برای تکمیل ANOVA آزمایشات بلوکی با آرایش تصادفی برای مقایسه K رفتار

۱۱. تحلیل دادههای قیاسی Categorical: آزمون X۲ پیرسون برای میزان انطباق، آزمون تجانس و همگنی، آزمون استقلال

۱۲. روش های آماری غیر پارامتری: آزمون رتبه – حاصل جمع Wilcoxonبرای مقایس دو رفتار، مقایسات زوج همتا،همبستگی بر مبنای رتبهها و. . .

۱۳ . مطالب ویژه در خصوص آنالیز دادههای اپیدومولوژیک و بالینی: مطالعه وابستگی ما بین مرض و رفتار

۱۴. تخمین و مقایسه منحنیهای بقا (Survival)

 

 
مراجع
 
1. Robert F. Woolson and Willam R. Clarke, Statistica methods for the analysis of
biomedical data, second edition, Wiley, 2002 .
2. Richard A. Johnson, Gouri K. Bhattacharyya, Statistics principles and methods, Sixth edition, Wiley,2010 .
3. Tamhane, Ajit C. , and Dorothy D. Dunlop. Statistics and Data Analysis: from
Elementary to Intermediate. Prentice Hall,1999 .
4. James McClave and Terry Sincich, Statistics, Edition 11,2009 .
5. Glen Cowan, Statistical Data Analysis, Clarendon Press,1998 .


دفعات مشاهده: 1762 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر