پردازش سیگنال های پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: پردازش سیگنال های پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  تجزیه و تحلیل سیستم ها
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱. مقدمه
معرفی مقدماتی درس و اهداف کلی آن، بلوک کلی یک سیستم پردازش سیگنال های بیولوژیکی، تقسیم بندی سیگنال ها، مشکلات عمده در ثبت سیگنال های بیولوژیکی
 
۲. منشأ سیگنال های بیولوژیکی و معرفی برخی از آن ها
انواع سیگنال های بیولوژیکی، انواع سیگنال های بیوالکتریکی، پتانسیل استراحت سلول، پتانسیل عمل، الکترونروگرام (ENG) الکتروتینوگرام (ERG) الکترواکولوگرام (EOG) الکتروانسفالوگرام (EEG) پتانسیل های برانگیخته (SEP,VEP,AEP EP) الکترومایوگرام (EMG) الکتروکاردیوگرام (EGG) الکترودرمال (GSR ,SDR)

 
۳. مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی
تئوری احتمال، توابع و چگالی احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای تصادفی، ممان های متغیرهای تصادفی، ایستایی و ارگادیستی.
 
۴. فشرده سازی سیگنال های بیولوژیکی
نمونه برداری وفقی، نمونه برداری غیریکنواخت با کدینگ RLE, روش های LADT. FAN. TP کدینگ هافمن و شانن
 
۵. تئوری تخمین
کلیات، تعاریف: اریب بودن (Bias) کارایی، سازگاری، فاصله اطمینان و حد گرامر – رائو، تخمین LS تخمین ML,MAP
 
۶. میانگین گیری
تخمینهای ، r (τ),r (τ),σ,μ متوسط گیری سنکرون، محدودیت های میانگین گیری، تأثیر میانگین گیری در ،SNR پاسخ های از نظر آماری مستقل، پاسخ های کاملاً وابسته، تخمین تأخیر و صف بندی ثبت
 
۷. مدل سازی سیگنال های تصادفی
مدل های ،ARMA,MA,AR فرآیندهای فصلی ،ARIMA کاربرد در پردازش سیگنال های پزشکی و تخمین طیف 
8. تخمین طیف
پریودوگرام، روش بارتلت، روش ولش، روش بلمکن – توکی، مشخصههای عملکردی تخمین طیف به روش غیر پارامتری
 
9. فیلترهای وینروفقی
فیلتر وینر، فیلتر وینر غیرعلی، فیلتر وینر علی، اصول نوبز به صورت وفقی ANC الگوریتم های ،RLS, LMS روش ALE کاربردهای پزشکی
کلیات، طبقه بندی ببز، طبقه بندی کننده با ریسک یا هزینه مینیمم، طبقه کننده ،Neyman- Prarson توابع تمایز، طبقه بندی بر اساس K نزدیک ترین همسایه، توابع تمایز خطی، طبقه بندی بر اساس مینیمم فاصله، کاهش بعد – معیار آنتروپی، تابع تمایز خطی فیشر، بسط ،PCA,SVD. K- L دیورژانس، خوشه یابی کلیات و معیارها روش ترتیبی ، الگوریتم ،MAX- MIN الگوریتم ،K- Mean لگوریتم isodata

 

 

 
مراجع
 
1) Advanced methods of biomedical signal processing, IEEE Series on biomedical engineering, CERUTTIS, IEEE Press 2011 .
2) Biomedical Signal analysis: contemporary Methos and Applications, theis f. j.Massachusetts institute of technology 2010 .
3) Advanced bio signal processing, springer 2009 .
4) Biomedical sognal processing: principles and Techniques, reddy D. C. , Mcgraw Hill,2005 .
5) Biomedical signal analysis rangayyan R. M. , IEEE Press- wiley, 2002 .
6) Signal processing for Neuroscientists, drongelen w. v. , 2007
7) Bioclectrical signal Processing in cardiac and neurological applications (Biomedical Engineering), Sornmol, Elsevier 2006 .
8) EEG SIGNAL PROCESSING Sanei s. , wiley 2007 .
9) INTRODUCTION TO APPLIED STATISTICAL SIGNAL ANALYSIS: GUIDE TO BIOMEDICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING APPLICATIONS Shiavi R. , Elsevier 3th edithon 2007 .
10) Compression of Biomedical images and signals, Nait – ali a, iste itd, 2008 .
11) Signal analysis, wavelets, filter banks, time – frequency transforms and application,mertins a. , john – willey, 1999 .
12) Pattern Classification, duda, R. O. , Wiley interscience, 9nd ed 2000 .
13) Physiologic databases: phsionet
14) http: //www. physionet. org


دفعات مشاهده: 1972 بار   |   دفعات چاپ: 217 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر