روش های فشرده سازی، ذخیره سازی و رمزنگاری اطلاعات پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: روش های فشرده سازی، ذخیره سازی و رمزنگاری اطلاعات پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشکی
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

1.مقدمه
- دادهها و اطلاعات
- تعاریف اطلاعات
- آنتروپی اطلاعات
- سیگنال
- سیگنال پزشکی
 
2. سیگنال و پردازش
-سیگنال اطلاعات و پردازش
- بلوک دیاگرام دریافت و ثبت سیگنال
- پردازش سیگنال هاب بیولوژیکی
- اهداف پردازش سیگنال های بیولوژیکی
- تقسیم بندی سیگنال ها بر اساس مشخصههای آن ها
- مشکلات عمده دریافت و پردازش سیگنال های بیولوژیکی
 
3. مروری بر تصاویر پزشکی
- مقدمه ای بر سیستم های تصویرگر پزشکی
- تصاویر ایجادشده توسط اشعه X
- تصاویر حاصل از اولتراسوند
- تصاویر حاصل از تابش گاما
- تصاویر حاصل از تشدید مغناطیسی هسته (MRI)
 
4. فشرده سازی سیگنال هاب پزشکی
- مقدمه
- ارزیابی روش های فشرده سازی
- نمونه برداری غیریکنواخت
- روش های FAN , TP, AZTEC 
- تکنیک فشرده سازی به وسیله کدپالس تفاضلی(DPCM)
 
5 – فشرده سازی تصاویر پزشکی
- مقدمه ای بر فشرده سازی تصاویر پزشکی
- تصاویر پزشکی دیجیتال
- اندازه گیری کارایی فشرده سازی تصویر
- مدل سیستم فشرده سازی تصویر
- کودر و دکودر منبع
- کودر و دکودر کانال
- فشرده سازی بدون اتلاف و با اتلاف
 
6 – روش های کد کردن
- کدینگ پیشوندی
- کدینگ هافمن، شانن و فانو
- کدینگ محاسباتی
 
7 – الگوریتم های SPIHT ; Lempel- Ziv

8 – سایر الگوریتم های بدون افت
- Burrows – Wheeler
- ACB
- Lossless Data Compression by Replacement Schemes
- Universal Lossless Source Coding, Lossless Source Coding
- فشرده سازی تصویر Lossless

 
9- الگوریتم های بافت
- Scalar & Vector Quantization
- Transform Coding
- JPEG & MPEG
- Fractal Coding
10- متدهای انطباقی

11- اختفاء اطلاعات
- مقدمه (تعریف اختفاء اطلاعات، تاریخچه، کاربردها در سیستم های ارتباطی مدرن، کانال نهان، مستترنگاری، بینامی و علامت گذاری حق انتشار)
- اصول مستترنگاری (معرفی مدل ارتباطات مستتر، مستترنگاری لغوی، مستترنگاری فنی، پروتکلهای مختلف مستترنگاری،مستترنگاری ساده و مستترنگاری با کلید خصوصی و مستترنگاری با کلید عمومی)
- تکنیک های مستترنگاری (روش های مختلف اختفاء اطلاعات برای ارتباطات مستتر، مانند سیستم های جانشینی، روش های اختفاء در تصاویر دورنگ، مستترنگاری آماری، تکنیک های تولید و پوشش و انحراف، مستترنگاری در تصاویر)
 
12- سیستم ذخیره و انتقال اطلاعات تصویری P‏ACS
- مقدمه
- بلوک دیاگرام سیستمPACS
- ایدههای طراحی
- استاندارد انتقال اطلاعات و تصاویر
- استاندارد HL7
- استانداردACR- ARENA
- الگوریتم تبدیل فرمت به ACR- ARENA , DICOM
 - استاندارد DICOM 3
- مدل های جمع آوری و ذخیره داده
- PACS و ارتباطات
- استانداردهای شبکه
- تکنولوژی ارتباطی (ATM, FDDI, Ethetnet)
 

 

 
مراجع
 
1. Khalid Sayood, Introduction to Data Compression, 2nd, Morgan Kaufmann Publishers 2000 .
2. Jerry D. Gibson, Richard L. Baker, Toby Berger, Tom Lookabaugh, Dave Lindberg,
Digital Compression for Multimedia: Principles and Standards, Morgan Kaufmann
Publishers, 1997 .
3. HANDBOOK of MEDICAL INFORMATICS, Editors: J. H. van Bemmel, Erasmus
University, Rottedam, M. A. Musen, Stanford University Standford, Springer, 1997 .
4. Semmlow J. I. , Biosignal & Biomedical. Image, Processing, Marcel Dekker Inc, 2004 .
5. HANDBOOK of MEDICAL IMAGING, Editors: I. N. BANKMAN, Academc Press,
2000 .
6. S. Katzenbeisser, F. Petitcolas (eds). Information Hiding Techniques for steganography and Digital Watermarking, Artech House, 1999.


دفعات مشاهده: 1233 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر