شبکه های چندرسانه ای

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: شبکه های چندرسانه ای
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

1. مروری بر فن آوری چندرسانه ای

2. ارتباطات چندرسانه ای و کیفیت سرویس

3. معیارهای اندازهگیری و ارزیابی QoS
 
4. کنترل ترافیک و شکل دهی ترافیک

5.
سرویس های مجتمع (IntServ)و سرویس های متمایز (DiffServ)
 
6. مهندسی ترافیک در MPLS

7. مسیریابی مبتنی بر QoS

8. کیفیت سرویس در شبکههای چندرسانه ای

9. مدیریت QoS
 

 
مراجع
 
1- H. Jonathan Chao, X, Guo, Quality of Service Control in High- Speed Networks, John Wiley & Sons, 2002, ISBN: 0471003279 .
2- William C. Hardy, Quality of Service for Internet Multimedia, Prentice Hall PTR, 9003, ISBN: 0131414231 .
مراجع: - 3
4- Sanjey Jha and Mahbub Hassan, Engineering Internet QoS, Artech House, 1st edition, August 2002, ISBN: 1590533419 .
5- Robert Lloyd- Evans, Qos in Integrated 3G Networks, Artech House, 1st edition, July 2002, ISBN: 1590533515 .
6- Ellen Kayata Wesel, Wireless Multimedia Communications: Networking, Video, Voice, and Data, Prentice Hall, 1998 .
7- W. Effelsberg, et, Al, High- Speed Networking for Multimedia Applications, Kluwer
Pub, 1996 .
8- N. K. Sharda, Multimedia Information Networking, Prentice – Hall, 1999 .


دفعات مشاهده: 1487 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر