مدل سازی سیستم های بیولوژیکی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مدل سازی سیستم های بیولوژیکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

فصل اول – کلیات
- تعاریف اولیه و اصطلاحات
- انواع مدل ها
- روش های مدل سازی )تحلیلی و تجربی(

فصل دوم – مدل سازی تحلیلی
- مراحل مدل سازی تحلیلی
- سیستم های آنالوگ )الکتریکی، مکانیکی، شیمیایی،. . . (
- مدل های فشرده و گسترده
- مدل های غیرخطی

فصل سوم – مروری بر احتمالات و آمار
- متغیرهای تصادفی
- فرآیندهای اتفاقی
- مدل های آماری و آزمون فرض ها

فصل چهارم – مدل سازی تجربی (شناسایی سیستم)
- روش های کلاسیم زمانی و فرکانسی )پاسخ ضربه، پاسخ پله، پاسخ فرکانسی(
)Correlation Analysis( - روش آنالیز همبستگی
- روش تخمین طیف
- روش های پارامتری

فصل پنجم – روش های تخمین پارامترها (Parameter Estimation)
- روش حداقل مربعات (Least Square)
- روش متغیرهای ابزاری (Instrumental Variable)
- روش ماکزیمم احتمال (Maximum likelihood)
- روش خطای پیش بینی (Prediction Error Method)

فصل ششم – مدل سازی در فضای حالت

فصل هفتم – انتقال مواد در بدن و مدل های آن
- انتقال مواد توسط جریان سیال
- انتقال مواد توسط نفوذ
- مدل های بخشی (Compartmental Models)

فصل هشتم – نمونههایی کاربردی از مدل سازی سیستم های بیولوژیک و فیزیولوژیک
- مدل سازی سیستم گردش خون (مدل پالسی، مدل غیر پالسی)
- مدل سازی سیستم تنفسی (فیزیولوژی تنفس، مدل مکانیکی، مدل الکتریکی)
- مدل سازی سیستم انتقال حرارت بدن (مکانیزم های انتقال حرارت، مدل انتقال حرارت)
- مدل سازی سیستم کنترل حرکات بدن انسان

فصل نهم – مباحث جدید در خصوص مدل سازی سیستم های غیرخطی و بیولوژیکی می تواند در قالب سمینارهای دانشجویی ارائه گردد.

 
 

 
مراجع
 


دفعات مشاهده: 1423 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر