اصول طراحی پایگاه داده ها

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: اصول طراحی پایگاه داده ها
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

1. مقدمه، معرفی و مرور مباحث ذخیره و بازیابی اطلاعات

2. مفاهیم و تعاریف مدیریت پایگاه داده (تعریف داده و اطلاعات، تعریف پایگاه داده، ضرورت پایگاه داده، استقلال دادهای، مدل های مختلف سیستم های پایگاه داده)

3. معماری یک سیستم پایگاه داده (معماری سه سطحی، سطح مفهومی، سطح داخلی، مدیر پایگاه و مدیر داده، مدیر ارتباطات دادهای)

4. مدل های مختلف سیستم های پایگاه داده (مدل سلسله مراتبی، مدل رابطهای، مدل شبکهای)

5. مدل رابطهای پایگاه دادهها (رابطه یا جدول، جداول مبنا و غیر مبنا، زبان پرس و جو)

6. عناصر مدل رابطهای (دامنه، رابطه و انواع آن)

7. جامعیت مدل رابطهای (کلید کاندید، کلید اولیه و کلید رقیب، کلید خارجی و قواعد آن، تهی بودن کلید خارجی، کلید اولیه)

8. جبر رابطهای

9. حساب رابطهای

10. زبان SQL

11. وابستگی تابعی (تعریف وابستگیهای جزئی، بستر مجموعهای از وابستگیها، مجموعه کاهش ناپذیر از وابستگیها)

12. نرمال سازی BCNF , 3NF , 2NF , 1FNوابستگی چند مقداری NF (MVD) وابستگی الحاقی(5NF .)JD(

13. مرور مطالب پیشرفته تر (حفاظت، ترمیم، همزمانی، پایگاه های داده شیءگرا، پایگاه های داده استنتاجی)

14. معماری سیستم مدیریت پایگاه دادهها- مدل داده رابطهای- مباحث ویژه در  -SQL- پایگاه های داده شیءگرا- ذخیره سازی دادهها - پردازش تحلیلی On line

 
 

 
مراجع
1. R. A Elmarsi, S. B. Navathel, Fundamentals of Database Systems, 3rd. , Addisonweslwy,1999 .
2. C. J. Date, An introduction to Database Systems 7th ed. , Addison- wesley,1999.
3. R. Ramakrishnan, Database Management Systems, Mc Graw- Hill, 1997 .
مراجع:
1. S. Abiteboul,R. Hull, ana V. Vianu, Foundations of Database, AddisonWesley,1995 .
2. H. Korth and A. Silberchatz, Database System Concepts, 3rd Edition, Mc Graw- Hill, 1998 .
3. J. D. Ullman, J. Widom, A First Course in Database Systems, 1st Edition, Prentice- Hall, 1997 .
4. F. R. Mc fadden, J. A. Hoffer, and M. B. Prescott, Modem Database  Management, 5th Edition, Addison- Wesley, 1999 .
5. S. Abiteboul, P. Buneman, and D. Sueiu, Data on the Web: form Relations to Semistructured Data and XML, Morgan- Kaufmann, 1998.


دفعات مشاهده: 1529 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر