سیستم‌های مخابرات آنالوگ و دیجیتال

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی اجباری)
 
 
عنوان درس: سیستم‌های مخابرات آنالوگ و دیجیتال
 
تعداد واحد       3                                                  پیش نیاز  آمار حیاتی و احتمالات-سیگنال‌ها و  سیستم ها-مدار منطقی 1
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

هدف
 
آشنایی با سیستم‌های مخابراتی آنالوگ و دیجیتال؛ روش‌های مدولاسیون و دمدولاسیون خطی و زاویهای، نویز سفید و محاسبه سیگنال به نویز؛ آشنایی با تئوری اطلاعات، انتروپی و ظرفیت کانال؛ روش‌های انتقال داده در باند پایه به ویژه سیگنال PAM، ،  بیشینه درستنمایی و مبادله قدرت و عرض باند؛ مدولاسیون و دمدولاسیون کاریری دیجیتال( FSK, ASK,PSK) مدولاسیون‌های کاریر M تایی، تعیین مرزهای تصمیم و محاسبه خطا، مبادله قدرت و عرض باند؛ انتقال دیجیتال سیگنال‌های آنالوگ، سیستم PCM مدولاسیونDM ‌نمونه‌برداری و انترپولاسیون، ‌کوانتیزه‌کردن، ادغام زمانی TDM و فرکانسی
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
 1. مقدمه
 2. سیستم مخابراتی، پیام آنالوگ و دیجیتال؛ سیگنال؛ مبدل، مدولاسیون و کدگذاری (مزایا و کاربرد)، اجزای اصلی سیستم مخابراتی، اثرات نامطلوب کانال، محدودیت­ها در طراحی سیستم (فنی، فیزیکی و بنیادی شامل پهنای باند و نویز)
 3. انتقال سیگنال
 4. انتقال بدون اعوجاج، انواع اعوجاج خطی و غیرخطی، تعدیل کننده‌ها (اکولایزر)- اکولایزرهای دارای خط تاخیر سرک دار، تلفات فضای آزاد، افت اصلی انتقال، تکرارکننده‌ها
 5. مدولاسیون خطی
 6. مفاهیم سیگنال های پایین گذر، نمایش فیزوری، طیف سیگنال، تبدیل پایین گذر به میان گذر
 7. مدولاسیون AM (در حوزه زمان و فرکانس و طیف توان ارسالی)، مدولاسیون DSB (ساختار مدولاتور- مدولاتور ضربی، غیرخطی (مربع کننده)، متعادل؛ سوئیچینگ (قطع و وصل))، تبدیل هیبرت، مدولاسیون SSB مدولاسیون VSB انتقال فرکانسی؛ دمدولاسیون: آشکارساز پوش- آشکارساز همزمان- دمدولاسیون DSB دمدولاسیون DSB+C
 8. مدولاسیون زاویه‌ای
 9. مدولاسیون   FM، PM، FM و PM باند باریک، مدولاسیون تک آهنگ، FM  دوآهنگ، چند آهنگ؛ محاسبه­ی پهنای باند سیگنال FM و PM
 10. فرایندهای تصادفی و نویز سفید
 11. انواع سیگنال (معین، تصادفی، آشوبگونه)، آشنایی با فرایندهای تصادفی، تابع همبستگی، فرایندهای ارگادیک و ایستا، برهم نهی و مدولاسیون؛ نویز سفید: نویز میان گذر، نویز پایین گذر، طیف توان نویز، محاسبه SNR در انواع مدولاسیون (FM, AM, SSB, DSB+C, DSB)
 12. مخابرات دیجیتال
 13. مقدمه(انواع پیام، تبدیل پیام (آنالوگ به دیجیتال) ، کاربردهای مخابرات دیجیتال)، منبع اطلاعات، کدکننده ها و دیکدکننده ها، کانال، فرستنده و گیرنده
 14. تئوری اطلاعات
 15. تعریف اطلاعات، آنتروپی و سرعت اطلاعات منبع( منبع بدون حافظه، منبع با حافظه مدل آماری منبع مارکوف (دیاگرام حالت))، بازدهی منبع و اضافات منبع، کدبندی منبع: کدبندی با طول ثابت، کدبندی با طول متغیر، روش هافمن؛ ظرفیت کانال گسسته و ظرفیت کانال پیوسته
 16. انتقال دیتا در باند پایه
 17. کلیات (سیگنال متشکل از پالس های Dc سیگنال متشکل از پالس های RF سیگنال PAM، WM، PPM)، تجزیه و تحلیل سیگنال PAM و عرض باند لازم، تداخل بین سمبل‌ها ( Inter Symbol Interference ) بیشینه درستنمایی (Maximum Likelihood) ، سیستم PAM  ایده‌ال (اپتیمم)، مبادله قدرت و عرض باند در PAM
 18. مدولاسیون­های کاریری دیجیتال
 19. مقدمه (روش­های تولید سیگنال کاریری)، استفاده از پالس‌های RF (یا کاریر) برای ارقام مختلف (FSK, PSK, ASK)، تولید سیگنال باند پایه باعرض باند محدود و مدولاسیون آنالوگ آن، آشکارسازی اپتیمم پالس (فیلتر منطبق (و  مدار همبستگی)، سیستم­های باینری (تجزیه و تحلیل سیگنال    ASK و PSK وFSK،آشکارساز همزمان و پوش و احتمال خطا و تعیین مرز تصمیم، مدولاسیون­های آنالوگ خطی (DSB و VSB)  مدولاسیون­های کاریر M تایی,آشکارسازی اپتیمم سیستم  M تایی   4PSK؛ MPSK: MDPSK؛   ؛ MFSK؛ تعیین مرزهای تصمیم و محاسبه خطا؛ مبادله قدرت و عرض باند، مقایسه و کاربرد مدولاسیون های مختلف
 20. انتقال دیجیتال سیگنال‌های آنالوگ
 21. سیستم PCM،  مدولاسیونDM و سیگنال به نویز آن، ‌نمونه‌برداری و انترپولاسیون، ‌کوانتیزه‌کردن، ادغام زمانی   TDM  و مقایسه آن با FDM
 

مراجع
 
 1. Crilly, Paul B., and A. Bruce Carlson. Communication Systems. McGraw-Hill Education, 2009.
 2. Haykin Simon, S., and Moher Michael. "Communication Systems." 2010
 3.  Simon Haykin , Communication Systems, 2013.
 4. Ian Glover , Peter Grant ,Digital Communications (3rd Edition) 2009.
 5. Digital Communications, 5th Edition by John Proakis and Masoud Salehi 2007.
 6. Ghasemi, Abdollah, Ali Abedi, and Farshid Ghasemi. Propagation engineering in wireless communications. Berlin: Springer, 2012.
 7. Shanmugam, K. Sam. "Digital and analog communication systems." NASA STI/Recon Technical Report A 80 ,1979
 8. Karjaluoto, Heikki, and Pauliina Ulkuniemi. "Digital communications in industrial marketing." Journal of Business & Industrial Marketing 2015


دفعات مشاهده: 2909 بار   |   دفعات چاپ: 439 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر