آزمایشگاه مدارهای منطقی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی انتخابی)
 
 
عنوان درس:  آزمایشگاه مدارهای منطقی
 
تعداد واحد       1                                                  پیش نیاز   -
 
                                                                           هم نیاز    مدارهای منطقی
        
 

هدف
 
هدف این آزمایشگاه آشنایی عملی دانشجویان با نحوه عملکرد، طراحی و پیاده‌سازی مدارهای منطقی با استفاده از قطعات منطقی، و همچنین به دست آوردن مهارت در توسعه مدارها و سیستم‌های دیجیتال با استفاده از قطعات قابل برنامه‌ریزی (FPGA) می‌باشد.
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
 1. اندازه‌گیری مشخصه‌های الکتریکی گیت‌های منطقی پایه TTL و CMOS
 2. آشنایی با نرمافزار Altium Designer و نحوه پیاده‌سازی شماتیک
 3. پیادهسازی مدارهای نیمجمعکننده و تمامجمع‌کننده یک بیتی و چهار بیتی با استفاده از گیت و FPGA
 4. آشنایی با زبان توصیف سختافزار VHDL
 5. پیادهسازی دیکدر نمایشگر هفت‌‌قسمتی و مالتیپلکسر
 6. طراحی و پیاده‌سازی ALU (واحد محاسبه و منطق)
 7. آشنایی عملی با ساختارهای لچ و فلیپ‌فلاپ‌ها
 8. طراحی و پیادهسازی شمارنده‌های آسنکرون و سنکرون
 9. آشنایی با تایمر (LM555)
 10. آشنایی با مدارهای اشمیت‌تریگر
 11. انجام پروژه (با ترکیبی از موارد فوق و رویکرد مهندسی پزشکی)
 

مراجع
 
1- M. Morris Mano & Michael D. Ciletti, Digital Design With an Introduction to the Verilog HDL, Pearson, 2013.
2- Thomas L. Floyd, Digital Fundamentals, Pearson, 2015.
3- Charles H. Roth & Larry Kinney, Fundamentals of Logic Design, Cengage Learning, 2010.

4- دستورکار آزمایشگاه مدارهای منطقی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1396


دفعات مشاهده: 717 بار   |   دفعات چاپ: 82 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر