فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
1
Artificial Intelligence-Based Brain-Computer Interface -Ch3 :A new approach to feature extraction in MI-based BCI systems
عارفه نوری,زهرا قنبری گرکانی,محمد رضا اصلانی,محمدحسن مرادی
1400
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
2
Artificial Intelligence-Based Brain-Computer Interface -Ch11 :A novel metaheuristic optimization method for robust spatial filter designation and classification of speech imagery tasks in EEG Brain-Computer Interface
محمدحسن مرادی
1400
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
3
Wireless Applications: Inductive Links for Power and Data Telemetry to Medical Implants
شیرین پزشکپور,محمدمهدی احمدی
1400
United States
تألیف یک فصل کتاب
4
مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی
فرزاد توحیدخواه,یگانه محمدعلی مرغی,نسیم لحیم گرزاده,گلناز بغدادی
1400
ایران
تألیف
5
Analysis of Medical Modalities for Improved Diagnosis in Modern Healthcare, Ch.2:Stochastic Event Synchrony Based on a Modified Sparse Bump Modeling: Application to PTSD EEG Signals
زهرا قنبری گرکانی,محمدحسن مرادی
1400
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
6
High performance computing for intelligent medical systems, Ch.4: Deep learning for cuff less blood pressure monitoring
جمال اسماعیل پور,زهرا ممیز صنعت,محمدحسن مرادی
1400
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
7
Biomedical Signal Processing for Healthcare Applications Chapter 6: Blood Pressure Monitoring Using Photoplethysmogram and Electrocardiogram Signals
جمال اسماعیل پور,زهرا ممیز صنعت,محمدحسن مرادی
1400
United States
تألیف یک فصل کتاب
8
Brain and Behavior Computing ,Ch 14 : Detecting K-Complexes in Brain Signals Using WSST2-DETOKS
زهرا قنبری گرکانی,محمدحسن مرادی
1400
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
9
Some Aspects of Epilepsy Chapter : Predicting Epilepsy and Deep Learning
ماندانا سادات غفوریان,محمد تشنه لب,محمدحسن مرادی,فروه دانشورفرد
1400
United States
تألیف یک فصل کتاب
10
مدل سازی سیستم های زیستی
فرزاد توحیدخواه,گلناز بغدادی
1400
ایران
تصنیف
11
Neurocognitive mechanisms of attention: computational models, physiology, and disease states
گلناز بغدادی,فرزاد توحیدخواه,مژده رجبی
1399
نامشخص
تألیف
12
Modelling and Analysis of Active Biopotential Signals in Healthcare, Volume 2 Chapter 3 :Multivariate phase synchrony based on fuzzy statistics: application to PTSD EEG signals
زهرا قنبری گرکانی,محمدحسن مرادی
1399
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
13
biomedical Applications of Microfluidic Devices(Microarray technologies chapter 4)
محمد ربیعی,اذین رستمی,نوید ربیعی,مجتبی باقر زاده
1399
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
14
biomedical Applications of Microfluidic Devices(microfluidic devices and drug delivery chapter 7
محمد ربیعی,نگار نمائی قاسم نیا,نوید ربیعی,مجتبی باقر زاده
1399
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
15
biomedical Applications of Microfluidic Devices(Synthetic Devices :Synthetic approaches chapter 2)
شاهین اقامیری,نوید ربیعی,سپیده احمدی,محمد ربیعی,مجتبی باقر زاده,مهدی کریمی
1399
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
16
biomedical Applications of Microfluidic Devices(an overview of microfluidic devices chapter 1)
سعید مقصودی,نوید ربیعی,سپیده احمدی,محمد ربیعی,مجتبی باقر زاده,مهدی کریمی
1399
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
17
biomedical Applications of Microfluidic Devices(Microfluidics:Organ-on-a-chip chapter 5
شاهین اقامیری,نوید ربیعی,سپیده احمدی,محمد ربیعی,مجتبی باقر زاده,مهدی کریمی
1399
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
18
Modelling and analysis of active biopotential signals in healthcare , Vol. 1 Chapter 2 : Fuzzy scale invariant feature transform phase locking value and its application to PTSD EEG data
زهرا قنبری گرکانی,محمدحسن مرادی
1399
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
19
Control Theory in Biomedical Engineering Applications in Physiology and Medical Robotics A double Pendulum Model for Human Walking Control on the Treadmill and Stride-to-stride Fluctuations: Control of Step Length, Time, Velocity and Position on the Tre
علیرضا بهرامیان,فرزاد توحیدخواه,سجاد جعفری,اولفا بوبکر
1399
Netherlands
تألیف یک فصل کتاب
20
- 3D Printing in Biomedical Engineering chapter 5 Additive Manufacturing in Bone Tissue Engineering
مجید فضل الهی,یاسمن پوشیدنی,مهناز اسکندری
1399
Switzerland
تألیف یک فصل کتاب
21
NANOENGINEERING IN MUSCULOSKELETAL REGENERATION- chapter 4: Nanotechnology in gene therapy for musculoskeletal regeneration
شیرین نور,بهزاد بلندی,رعنا ایمانی
1399
United States
تألیف یک فصل کتاب
22
سامانه‌های نوین در الکتروریسی نانوالیاف برای کاربرد در مهندسی پزشکی (تمام آنچه که در مورد الکتروریسی باید بدانید)
افرا حاجی زاده,زهره دارائی نژاد
1398
ایران
تألیف
23
کنترل پیش بین مبتنی بر مدل و کاربرد آن در مهندسی پزشکی
فرزاد توحیدخواه,گلناز بغدادی
1398
ایران
تألیف
24
مقدمه ای بر زخم پوش های مهندسی شده جهت ترمیم بافت پوست:ترمیم با رویکرد افزایش رگزایی
رعنا ایمانی,شیرین نور
1398
ایران
تدوین
25
چاپ زیستی در پزشکی بازساختی
رعنا ایمانی,علی مختارزاده بنه خلخال
1398
ایران
ترجمه
اولین
قبلی
1