فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
1
آز ابزار دقیق و اندازه گیری پزشکی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
نگار رحیمی
2
آز الکترونیک ۱
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
شیرین پزشکپور
3
آز الکترونیک ۱
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
محمدامین عبداللهی
4
آز الکترونیک ۱
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
پریا منصوری نژاد
5
آز الکترونیک ۲
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
عطیه نوزادی
6
آز الکترونیک ۲
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
عطیه نوزادی
7
آز خواص مکانیکی مواد و بافتهای زیستی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
مهدیس نظری جیرانی
8
آز خواص مکانیکی مواد و بافتهای زیستی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
مهدیس نظری جیرانی
9
آز خواص مکانیکی مواد و بافتهای زیستی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
مهدیس نظری جیرانی
10
آز سیستم­‌های کنترل خطی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
سعید عرب زاده نسری
11
آز سیستم­‌های کنترل خطی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
سعید عرب زاده نسری
12
آز شیمی کاربردی زیست مواد
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
محمد ربیعی
13
آز شیمی کاربردی زیست مواد
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
محمد ربیعی
14
آز فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
فاطمه حضرتی
15
آز فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
فاطمه حضرتی
16
آز فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
فاطمه حضرتی
17
آز فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
فاطمه حضرتی
18
آز مدارهای منطقی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
آذردخت سلطانی
19
آز مدارهای منطقی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
آذردخت سلطانی
20
آز مدارهای منطقی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
آذردخت سلطانی
21
آز مکانیک سیالات
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
محمدمهدی سخاوت پیشه
22
آز میکروپروسسور
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
محمدرضا شهابی
23
آز میکروپروسسور
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
محمدرضا شهابی
24
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
سیدمهدی حسینی
25
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
محمدامین عبداللهی
اولین
قبلی
1
...