فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
1
آز ابزار دقیق و اندازه گیری پزشکی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
علیرضا کمانکش
2
آز ابزار دقیق و اندازه گیری پزشکی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
امیرحسین قناد
3
آز الکترونیک ۱
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
سروش هاشمی بنی
4
آز الکترونیک ۱
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
سیدنوید سیف السادات
5
آز الکترونیک ۲
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
عطیه نوزادی
6
آز الکترونیک ۲
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
شیرین پزشکپور
7
آز خواص مکانیکی مواد و بافتهای زیستی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
مهدیس نظری جیرانی
8
آز خواص مکانیکی مواد و بافتهای زیستی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
مهدیس نظری جیرانی
9
آز سیستم­‌های کنترل خطی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
سیدعلی میرحقگوی جلالی
10
آز سیستم­‌های کنترل خطی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
محسن امیری
11
آز شیمی کاربردی زیست مواد
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
محمد ربیعی
12
آز شیمی کاربردی زیست مواد
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
مهرنوش لطفی
13
آز شیمی کاربردی زیست مواد
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
مهرنوش لطفی
14
آز شیمی کاربردی زیست مواد
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
مهرنوش لطفی
15
آز فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
فاطمه حضرتی
16
آز فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
فاطمه حضرتی
17
آز فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
فاطمه حضرتی
18
آز فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
فاطمه حضرتی
19
آز فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
فاطمه حضرتی
20
آز مدارهای منطقی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
امین عبدی پوراصل
21
آز مدارهای منطقی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
امین عبدی پوراصل
22
آز مکانیک سیالات
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
محمدمهدی سخاوت پیشه
23
آز مکانیک سیالات
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
محمدمهدی سخاوت پیشه
24
آز مکانیک سیالات
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
محمدمهدی سخاوت پیشه
25
آز میکروپروسسور
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
علی سروش
اولین
قبلی
1
...