فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
26
آز میکروپروسسور
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
سیده هدی اثناعشری نامقی
27
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
فرزانه جمعی
28
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
فاطمه اهنگرانی فراهانی
29
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
فرزانه جمعی
30
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
رقیه افتخاری خاتونی
31
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
فرزانه جمعی
32
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
فاطمه اهنگرانی فراهانی
33
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
رقیه افتخاری خاتونی
34
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
رقیه افتخاری خاتونی
35
ارتعاشات
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
سروش صادق نژاد
36
استاتیک و مقاومت مصالح
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
فائزه اسکندری
37
استاتیک و مقاومت مصالح
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
مهدی شفیعیان
38
استانداردهای مواد زیستی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
محمد ربیعی
39
اصول و افزار توانبخشی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
فاطمه حضرتی
40
اصول و افزار توانبخشی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
محمدعلی احمدی پژوه
41
الکتروفیزیولوژی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی ارشد
مهرداد ساویز
42
الکترومغناطیس
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
عباس نصیرائی مقدم
43
الکترونیک ۱
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
محمدمهدی احمدی
44
الکترونیک ۲
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
محمدمهدی احمدی
45
انتقال حرارت و جرم
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
ملیکه نبئی
46
بیوالکترومغناطیس
مهندسی پزشکی
14012
دکتری
مهرداد ساویز
47
بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی ارشد
غلامرضا روحی
48
پدیده های انتقال در سامانه های زیستی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی ارشد
مهناز اسکندری
49
پردازش تصویر
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی ارشد
حامد آذرنوش
50
پردازش سیگنال دیجیتال مقدماتی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
فرشاد الماس گنج