فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
26
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
محمدرضا صیدابادی
27
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
عاطفه احمدی
28
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
محسن کاملیان راد
29
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
محسن کاملیان راد
30
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
محسن کاملیان راد
31
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
پریا منصوری نژاد
32
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
پریا منصوری نژاد
33
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
سعید شاکری
34
آزمایشگاه مدار
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
سعید شاکری
35
آشنایی با روش های اجزای محدود در بیومکانیک
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
غلامرضا روحی
36
ارتعاشات
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
سروش صادق نژاد
37
استاتیک و مقاومت مصالح
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
ناصر فتورائی
38
استاتیک و مقاومت مصالح
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
مهدی شفیعیان
39
استانداردهای مواد زیستی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
محمد ربیعی
40
اسلوب‌شناسی سیستمها و مهندسی سیبرنتیک
مهندسی پزشکی
14002
دکتری
محمدرضا هاشمی گلپایگانی
41
اصول تصویرنگاری پزشکی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
محمد تفضلی شادپور
42
اصول و افزار توانبخشی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
فاطمه حضرتی
43
اصول و افزار توانبخشی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
سروش صادق نژاد
44
الکتروفیزیولوژی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی ارشد
مهرداد ساویز
45
الکترونیک ۱
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
محمدمهدی احمدی
46
الکترونیک ۲
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
زهرا قنبری گرگانی
47
انتقال حرارت و جرم
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
ملیکه نبئی
48
بیوالکترومغناطیس
مهندسی پزشکی
14002
دکتری
مهرداد ساویز
49
بیوراکتورها در مهندسی بافت
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی ارشد
مهناز اسکندری
50
پردازش تصویر
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی ارشد
حامد آذرنوش