فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
376
اناتومی و آزمایشگاه
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
ناهید محمدی
377
اناتومی و آزمایشگاه
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
ناهید محمدی
378
بیوراکتورها در مهندسی بافت
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
مهناز اسکندری
379
بیومکانیک سیستمهای اسکلتی-عضلانی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
مهدی بستان شیرین
380
بیومکانیک عمومی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
احمدرضا عرشی
381
پدیده‌های انتقال حرارت و جرم در سیستمهای حیاتی
مهندسی پزشکی
13991
دکتری
ملیکه نبئی
382
پدیده‌های بیوالکتریکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
مهرداد ساویز
383
پردازش تصویر
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
حامد آذرنوش
384
پردازش سیگنالهای دیجیتالی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
فرشاد الماس گنج
385
پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
محمد ربیعی
386
تجهیزات عمومی بیمارستانها و کلینیکهای پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
وحیدرضا نفیسی
387
تحلیل آماری داده‌های پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
فرناز قاسمی
388
ترمودینامیک در مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
مهناز اسکندری
389
حسگرهای زیستی
مهندسی پزشکی
13991
دکتری
محمد ربیعی
390
حفاظت ازتاسیسات وجلوگیری ازخطرات
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
وحیدرضا نفیسی
391
دینامیک پیشرفته
مهندسی پزشکی
13991
دکتری
مصطفی رستمی
392
ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
سیدمحمدرضا میرزابابایی
393
روش اجزا محدود در بیومکانیک
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
حمیدرضا کاتوزیان
394
روش تحقیق و گزارش‌نویسی فنی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
فرناز قاسمی
395
روش تحقیق و گزارش‌نویسی فنی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
غلامرضا روحی
396
روش های سنتز و ساخت داربست های مهندسی بافت
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
افرا حاجی زاده
397
روش‌های ارزیابی خواص و کارایی زیست مواد
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
مهناز اسکندری
398
ریاضیات مهندسی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
علی فلاح
399
ریاضیات مهندسی پیشرفته
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
نبی اله ابوالفتحی
400
زبان تخصصی مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
محمد معینی