فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
401
زیست مواد ۱
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
علیرضا نوری
402
زیست مواد ۱
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
علیرضا نوری
403
ژن‌درمانی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
رعنا ایمانی
404
ساختمان-های گسسته
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
سیدمحمدرضا میرزابابایی
405
سرامیکها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
معصومه حق بین نظرپاک
406
سیستمهای تصویرگر پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
عباس نصیرائی مقدم
407
شناسایی الگو
مهندسی پزشکی
13991
دکتری
فرشاد الماس گنج
408
طراحی ارتزها و پروتزها
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
مهدی بستان شیرین
409
طراحی و تولید به کمک کامپیوتر
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
سعید صالحی پورباورصاد
410
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
افرا حاجی زاده
411
فیزیک پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
آذردخت سلطانی
412
فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
حمید کشوری
413
فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
حمید کشوری
414
فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
سمانه دهقان
415
فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
حمید کشوری
416
کارگاه تجهیزات پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
وحیدرضا نفیسی
417
کنترل اتوماتیک
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
حمیدرضا کاتوزیان
418
کنترل پیش بین
مهندسی پزشکی
13991
دکتری
فرزاد توحیدخواه
419
مباحث پیشرفته در شبکه‌های عصبی
مهندسی پزشکی
13991
دکتری
سیدعلی سیدصالحی
420
مباحث ویژه (رفتار سلولی)
مهندسی پزشکی
13991
دکتری
حمید کشوری
421
مباحث ویژه (شیمی کاربردی بیومتریال‌ها۱: عمومی، معدنی و تجزیه)
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
افرا حاجی زاده
422
مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستم‌های حیاتی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
ملیکه نبئی
423
مبانی ریز سامانه‌های الکترومکانیکی زیستی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
الهه جویبار
424
مبانی هیدروژل‌ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
الهه جویبار
425
مدارهای الکتریکی ۱
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
علی فلاح