فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
426
مدارهای الکتریکی ۱
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
آذردخت سلطانی
427
مدارهای الکتریکی ۱
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
آذردخت سلطانی
428
مدارهای منطقی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
آذردخت سلطانی
429
مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
فرزاد توحیدخواه
430
مقاومت مصالح ۲
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
نبی اله ابوالفتحی
431
مقدمه‌ای بر بیورباتیک
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
مصطفی رستمی
432
مقدمه‌ای بر پردازش سیگنال‌های زیستی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
گلناز بغدادی
433
مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی زیستی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
محمدعلی احمدی پژوه
434
مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی زیستی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
عباس نصیرائی مقدم
435
مقدمه‌ای بر هوش محاسباتی و زیستی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
سیدعلی سیدصالحی
436
مکانیک بافت
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
مهدی شفیعیان
437
مکانیک سیالات در مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
ناصر فتورائی
438
مکانیک سیالات زیستی پیشرفته
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
ناصر فتورائی
439
مکانیک محیطهای پیوسته
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
سیدعطااله هاشمی
440
مواد مهندسی ۱: ساختار و خواص
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
اکبر کارخانه
441
مهندسی پروتئین
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
اکبر کارخانه
442
مهندسی سامانه های کشت سلولی و آزمایشگاه
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
ایمان شعبانی
443
مهندسی سامانه‌های دارورسانی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
محمد معینی
444
نانو بیوتکنولوزی در مهندسی بافت
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
محمد معینی
...
18
بعدی
آخرین