فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
51
پردازش سیگنالهای بیولوژیکی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی ارشد
محمدحسن مرادی
52
تجهیزات عمومی مراکز درمانی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
محمدعلی احمدی پژوه
53
تجهیزات عمومی مراکز درمانی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
محمدعلی احمدی پژوه
54
تحلیل آماری داده‌های پزشکی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی ارشد
زهرا قنبری گرکانی
55
تخریب پذیری زیست مواد در محیطهای زیستی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی ارشد
محمد ربیعی
56
ترمودینامیک
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
مهناز اسکندری
57
تعامل سیال و جامد (FSI) در سیستمهای حیاتی
مهندسی پزشکی
14012
دکتری
ناصر فتورائی
58
حفاظت الکتریکی در سیستم‌های بیمارستانی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
وحیدرضا نفیسی
59
داده کاوی پزشکی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی ارشد
محمدحسن مرادی
60
داربستها در مهندسی بافت
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی ارشد
ایمان شعبانی
61
دینامیک
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
سروش صادق نژاد
62
رباتیک
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی ارشد
مصطفی رستمی
63
روش تحقیق و گزارش‌نویسی فنی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
غلامرضا روحی
64
روش های سنتز و ساخت داربست های مهندسی بافت
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
افرا حاجی زاده
65
روشهای چاپ سه بعدی در مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی ارشد
نبی اله ابوالفتحی
66
زبان تخصصی مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
احمدرضا عرشی
67
زیست سازگاری
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی ارشد
حمید کشوری
68
زیست شناسی کاربردی مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
حمید کشوری
69
زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
رعنا ایمانی
70
ژن درمانی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی ارشد
رعنا ایمانی
71
سامانه های میکروالکترومکانیکی زیستی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی ارشد
ایمان شعبانی
72
سیستم های مخابرات آنالوگ و دیجیتال
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
حمیدرضا امین داور
73
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
علی فلاح
74
شبکه‌های عصبی
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی ارشد
سیدعلی سیدصالحی
75
شیمی کاربردی زیست مواد۱
مهندسی پزشکی
14012
کارشناسی
الهه جویبار