فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
51
پردازش سیگنال دیجیتال مقدماتی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
فرشاد الماس گنج
52
پردازش سیگنالهای بیولوژیکی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی ارشد
محمدحسن مرادی
53
تجزیه و تحلیل سیستمها
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
علی فلاح
54
تجهیزات عمومی مراکز درمانی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
وحید ابوئی
55
تجهیزات عمومی مراکز درمانی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
وحیدرضا نفیسی
56
تخریب‌پذیری بیومواد در محیطهای بیولوژیکی
مهندسی پزشکی
14002
دکتری
محمد ربیعی
57
ترمودینامیک
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
مهناز اسکندری
58
تعامل سیال و جامد (FSI) در سیستمهای حیاتی
مهندسی پزشکی
14002
دکتری
ناصر فتورائی
59
جداسازی کور منابع و کاربرد آن در پزشکی
مهندسی پزشکی
14002
دکتری
فرناز قاسمی
60
حفاظت الکتریکی در سیستم‌های بیمارستانی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
وحیدرضا نفیسی
61
داده کاوی پزشکی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی ارشد
محمدحسن مرادی
62
داربستها در مهندسی بافت
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی ارشد
ایمان شعبانی
63
دینامیک
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
سروش صادق نژاد
64
رباتیک
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی ارشد
مصطفی رستمی
65
روش تحقیق و گزارش‌نویسی فنی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
غلامرضا روحی
66
روش های سنتز و ساخت داربست های مهندسی بافت
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
افرا حاجی زاده
67
روشهای نوین برای آنالیز سطوح مواد زیست سازگار
مهندسی پزشکی
14002
دکتری
شهریار حجتی امامی
68
ریز سامانه های قابل کاشت پزشکی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی ارشد
محمدمهدی احمدی
69
زبان تخصصی مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
احمدرضا عرشی
70
زیست سازگاری
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی ارشد
حمید کشوری
71
زیست شناسی کاربردی مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
حمید کشوری
72
زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی
رعنا ایمانی
73
ژل و کاربرد آن در مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی ارشد
شهریار حجتی امامی
74
سامانه های کنترل انتقال دارو
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی ارشد
رعنا ایمانی
75
سامانه های میکرو / نانوالکترومکانیکی
مهندسی پزشکی
14002
کارشناسی ارشد
ایمان شعبانی