فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
601
الکترونیک ۲
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
محمدمهدی احمدی
602
اناتومی و آزمایشگاه
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
ناهید محمدی
603
اناتومی و آزمایشگاه
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
ناهید محمدی
604
اناتومی و آزمایشگاه
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
ناهید محمدی
605
اناتومی و آزمایشگاه
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
ناهید محمدی
606
بیوراکتورها در مهندسی بافت
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
مهناز اسکندری
607
بیومکانیک سیستمهای اسکلتی-عضلانی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
مهدی بستان شیرین
608
بیومکانیک عمومی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
احمدرضا عرشی
609
پدیده‌های انتقال حرارت و جرم در سیستمهای حیاتی
مهندسی پزشکی
13991
دکتری
ملیکه نبئی
610
پدیده‌های بیوالکتریکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
مهرداد ساویز
611
پردازش تصویر
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
حامد آذرنوش
612
پردازش سیگنالهای دیجیتالی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
فرشاد الماس گنج
613
پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
محمد ربیعی
614
تجهیزات عمومی بیمارستانها و کلینیکهای پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
وحیدرضا نفیسی
615
تحلیل آماری داده‌های پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
فرناز قاسمی
616
ترمودینامیک در مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
مهناز اسکندری
617
حسگرهای زیستی
مهندسی پزشکی
13991
دکتری
محمد ربیعی
618
حفاظت ازتاسیسات وجلوگیری ازخطرات
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
وحیدرضا نفیسی
619
دینامیک پیشرفته
مهندسی پزشکی
13991
دکتری
مصطفی رستمی
620
ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
سیدمحمدرضا میرزابابایی
621
روش اجزا محدود در بیومکانیک
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
حمیدرضا کاتوزیان
622
روش تحقیق و گزارش‌نویسی فنی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
فرناز قاسمی
623
روش تحقیق و گزارش‌نویسی فنی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
غلامرضا روحی
624
روش های سنتز و ساخت داربست های مهندسی بافت
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
افرا حاجی زاده
625
روش‌های ارزیابی خواص و کارایی زیست مواد
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
مهناز اسکندری