فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
626
ریاضیات مهندسی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
علی فلاح
627
ریاضیات مهندسی پیشرفته
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
نبی اله ابوالفتحی
628
زبان تخصصی مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
محمد معینی
629
زیست مواد ۱
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
علیرضا نوری
630
زیست مواد ۱
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
علیرضا نوری
631
ژن درمانی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
رعنا ایمانی
632
ساختمان-های گسسته
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
سیدمحمدرضا میرزابابایی
633
سرامیکها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
معصومه حق بین نظرپاک
634
سیستمهای تصویرگر پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
عباس نصیرائی مقدم
635
شناسایی الگو
مهندسی پزشکی
13991
دکتری
فرشاد الماس گنج
636
طراحی ارتزها و پروتزها
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
مهدی بستان شیرین
637
طراحی و تولید به کمک کامپیوتر
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
سعید صالحی پورباورصاد
638
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
افرا حاجی زاده
639
فیزیک پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
آذردخت سلطانی
640
فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
حمید کشوری
641
فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
حمید کشوری
642
فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
سمانه دهقان
643
فیزیولوژی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
حمید کشوری
644
کارگاه تجهیزات پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
وحیدرضا نفیسی
645
کنترل اتوماتیک
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
حمیدرضا کاتوزیان
646
کنترل پیش بین
مهندسی پزشکی
13991
دکتری
فرزاد توحیدخواه
647
مباحث پیشرفته در شبکه‌های عصبی
مهندسی پزشکی
13991
دکتری
سیدعلی سیدصالحی
648
مباحث ویژه (رفتار سلولی)
مهندسی پزشکی
13991
دکتری
حمید کشوری
649
مباحث ویژه (شیمی کاربردی بیومتریال‌ها۱: عمومی، معدنی و تجزیه)
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
افرا حاجی زاده
650
مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستم‌های حیاتی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
ملیکه نبئی