فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
648
مباحث ویژه (رفتار سلولی)
مهندسی پزشکی
13991
دکتری
حمید کشوری
649
مباحث ویژه (شیمی کاربردی بیومتریال‌ها۱: عمومی، معدنی و تجزیه)
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
افرا حاجی زاده
650
مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستم‌های حیاتی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
ملیکه نبئی
651
مبانی ریز سامانه‌های الکترومکانیکی زیستی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
الهه جویبار
652
مبانی هیدروژل‌ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
الهه جویبار
653
مدارهای الکتریکی ۱
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
آذردخت سلطانی
654
مدارهای الکتریکی ۱
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
آذردخت سلطانی
655
مدارهای الکتریکی ۱
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
علی فلاح
656
مدارهای منطقی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
آذردخت سلطانی
657
مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
فرزاد توحیدخواه
658
مقاومت مصالح ۲
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
نبی اله ابوالفتحی
659
مقدمه‌ای بر بیورباتیک
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
مصطفی رستمی
660
مقدمه‌ای بر پردازش سیگنال‌های زیستی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
گلناز بغدادی
661
مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی زیستی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
عباس نصیرائی مقدم
662
مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی زیستی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
محمدعلی احمدی پژوه
663
مقدمه‌ای بر هوش محاسباتی و زیستی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
سیدعلی سیدصالحی
664
مکانیک بافت
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
مهدی شفیعیان
665
مکانیک سیالات در مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
ناصر فتورائی
666
مکانیک سیالات زیستی پیشرفته
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
ناصر فتورائی
667
مکانیک محیطهای پیوسته
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
سیدعطااله هاشمی
668
مواد مهندسی ۱: ساختار و خواص
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
اکبر کارخانه
669
مهندسی پروتئین
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
اکبر کارخانه
670
مهندسی سامانه های کشت سلولی و آزمایشگاه
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
ایمان شعبانی
671
مهندسی سامانه‌های دارورسانی
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی
محمد معینی
672
نانو بیوتکنولوزی در مهندسی بافت
مهندسی پزشکی
13991
کارشناسی ارشد
محمد معینی