فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
سوگل صادق زاده
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
52
سها ملکی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
53
سهیل حسن لو
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
54
سیدامیررضا احمدی
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
کارشناسی ارشد
1400
55
سیدحسین بیات غیاثی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
56
سیدمحمدپارسا فرمی باف
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
57
سیدنیما دلبری
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
58
سیدنیما محمدی فومنی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
59
سیده سارا قادری
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
60
سیده صبا مدینه ای
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
61
سیده مونس حسن تاش
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
62
سیده هدی اثناعشری نامقی
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
کارشناسی ارشد
1400
63
سیدهادی شریفی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
64
سیمین میرزائی
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
کارشناسی ارشد
1400
65
سینا ساغری
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
66
سینا کتابی
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
کارشناسی ارشد
1400
67
شقایق شاهنظری
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
68
شیدا انصاری نسب
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
دکتری
1400
69
صبا طهرانی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
70
صبا قاسم زاده
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
کارشناسی ارشد
1400
71
طناز مرتضی قلی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
72
عارف عبدالهی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
73
عارفه شفیعی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
74
عارفه شمس
مهندسی پزشکی- بافت
کارشناسی ارشد
1400
75
عارفه عبدالعلی سربندی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400