فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
726
صفا رفیعی وند
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
دکتری
1395
727
عسگر محمدی اصل
مهندسی پزشکی-بیومتریال
دکتری
1395
728
علی نوری
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
دکتری
1395
729
علیرضا هاشمی فرد
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
دکتری
1395
730
غزاله قاسم خانی
بیومتریال
کارشناسی
1395
731
فاطمه السادات راهوی
بیومتریال
کارشناسی
1395
732
فاطمه زارع ریوف رودبنه
بیوالکتریک
کارشناسی
1395
733
فرزانه مولافر
بیومتریال
کارشناسی
1395
734
لیلا جباری
بیومکانیک
کارشناسی
1395
735
محمد مجملی رنانی
مهندسی پزشکی-بیومتریال
دکتری
1395
736
محمدمهدی کریم پور
بیوالکتریک
کارشناسی
1395
737
مرضیه غلامی
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
دکتری
1395
738
مریم سلیمان زاده
بیومتریال
کارشناسی
1395
739
مسعود صاحب جمعیان
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
دکتری
1395
740
مینا شعبانی صمغ آبادی
مهندسی پزشکی-بیومتریال
دکتری
1395
741
نفیسه رسولی
بیومکانیک
کارشناسی
1395
742
نور منتها
بیومکانیک
کارشناسی
1395
743
هادی سرخوش
مهندسی پزشکی-بیومتریال
دکتری
1395
744
یگانه خدری
بیومکانیک
کارشناسی
1395
745
ریحانه سادات دانشمند
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
دکتری
1394
746
زهرا سقایی نوش ابادی
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
دکتری
1394
747
سمیه یعقوبی سنگانی
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
کارشناسی
1394
748
عاطفه ضیایی مقدم
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
دکتری
1394
749
فائزه صابریان
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
کارشناسی
1394
750
فاطمه باباجانی حصیری
مهندسی پزشکی-بیومتریال
کارشناسی
1394