فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
751
فاطمه بابازاده
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
دکتری
1394
752
مایده السادات علوی کیا
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
دکتری
1394
753
مریم مقدم
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
دکتری
1394
754
مهدی صابری راد
مهندسی پزشکی-بیومتریال
کارشناسی
1394
755
یوسف محمدی
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
دکتری
1394
756
امین کاظمی
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
دکتری
1393
757
سارا ظهور
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
دکتری
1393
758
سحر خوبانی
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
دکتری
1393
759
سیدسعید موسوی
مهندسی پزشکی-بیومتریال
دکتری
1393
760
عارف نعمت الهی
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
کارشناسی
1393
761
مریم صادقی تالارپشتی
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
دکتری
1393
762
حانیه سلیمی نبی
مهندسی پزشکی-بیومتریال
کارشناسی
1392
763
علی سنمار
بیوالکتریک
کارشناسی
1380
...
31
بعدی
آخرین